علوم باغبانی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (151-162)

عنوان : ( اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی )

نویسندگان: سید مجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کم آبی یکی از مه مترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک م یباشد. هرگاه میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد کم آبی پدید می آید که در این شرایط استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی مانند اسید سالیسیلیک راهکاری برای جلوگیری از اثرات مخرب کم آبی و افزایش سازگاری گیاه می باشد. به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک تعدادی از گل های بستری خانواده آفتابگردان شامل ابری Ageratum houstonianum ‘Blue Danube’)جعفری ،(Tagets patula ‘Hero Harmony’)’) جعفری آفریقایی ،( Tagets erecta ‘Discovery Yellow ’) و وصال (Calilistephus chinensi ‘Milady Mix) آهار ،(Zinnia elegans ‘Lilliput rose’ تحت شرایط کم آبی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در محوطه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 انجام شد. فاکتور اصلی دو حجم آبیاری ( 50 و 100 درصد نیاز آبی )، فاکتور فرعی اسید سالیسیلیک ( 0 و 1 میلی مولار) بودند. ویژگی های مورفولوژیکی اندازه گیری شده (ارتفاع، سطح برگ، تعداد گل، وزن خشک گل، ریشه و اندام هوایی ) و ویژگی های فیزیولوژیکی (کلروفیل هایb ،a و کل، کاروتنوئید، هدایت روزنه ای، محتوای نسبی آب برگ و نشت یونی) بودند. نتایج نشان داد کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط کم آبی به علت تفاوت های مورفولوژیکی و ژنتیکی گل ها بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی آ نها اثرات یکسانی نداشت . در شرایط کم آبی کاربرد اسید سالیسیلیک موجب بیشترین بهبود صفات مذکور در آهار و جعفری آفریقایی گردید. کمترین اثر نیز در گیاه وصال مشاهده شد. واژه های

کلمات کلیدی

, آهار, ابری, جعفری آفریقایی, جعفری فرانسوی, وصال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059543,
author = {زرگریان, سید مجید and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and بهرام سیاوش پور},
title = {اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {151--162},
numpages = {11},
keywords = {آهار، ابری، جعفری آفریقایی، جعفری فرانسوی، وصال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی
%A زرگریان, سید مجید
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A بهرام سیاوش پور
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]