حقوق خصوصی, دوره (13), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (115-136)

عنوان : ( مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا )

نویسندگان: الناز نهاوندی , سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به‌ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام‌های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست­ یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر ­تفکیک‌نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک‌شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته‌اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته‌شدن به‌عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم ­است. کلیدواژه ها

کلمات کلیدی

اثر مشترک؛ پدیدآورنده؛ حقوق ­ادبی و هنری؛ مالکیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059544,
author = {نهاوندی, الناز and محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا},
journal = {حقوق خصوصی},
year = {2016},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-840X},
pages = {115--136},
numpages = {21},
keywords = {اثر مشترک؛ پدیدآورنده؛ حقوق ­ادبی و هنری؛ مالکیت فکری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا
%A نهاوندی, الناز
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J حقوق خصوصی
%@ 2008-840X
%D 2016

[Download]