پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (5), شماره (2), سال (2016-10) , صفحات (47-64)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی )

نویسندگان: مهری میر شاهی , علی رضا قادری , مجید معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است که با طرح پیش-آزمون، پس-آزمون و پیگیری اجراشده است. بدین منظور ۳۰ نفر از مددجویان دختر، دارای سن بالای ۱۸ سال و تحصیلات حداقل سیکل که تحت مراقبت مراکز بهزیستی مشهد بودند از طریق آزمودن غربالگری انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه¬های: قربانیان سوءاستفاده جنسی، مهارت های زندگی و چندمحوری بالینی میلون-۳ بود. گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای به مدت ۵ هفته تحت مداخله آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت، همچنین گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ی دریافت نکرد. داده ها با روش واریانس اندازه گیری مکرر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: الگوهای بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی، در ۳ بار اندازه‌گیری (۰۰۱/۰ >P) تفاوت معناداری را نشان دادند، همچنین بین دو گروه، بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت. برنامة آموزش مهارت های زندگی تأثیر معنی داری بر کاهش علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی گذاشته است.

کلمات کلیدی

مهارت‌های زندگی; سوء استفادة جنسی ;خصیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059546,
author = {مهری میر شاهی and قادری, علی رضا and معینی زاده, مجید},
title = {اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {2251-6352},
pages = {47--64},
numpages = {17},
keywords = {مهارت‌های زندگی; سوء استفادة جنسی ;خصیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی
%A مهری میر شاهی
%A قادری, علی رضا
%A معینی زاده, مجید
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2016

[Download]