نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل )

نویسندگان: امین منشی زاده نائین , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حفاری تونل در مناطق شهری، حضور بارهای سطحی منجر به وقوع نشستهای قابل توجهی در سطح زمین میگردد که میتواند خسارتهای شدید سازه ای را به دنبال داشته باشد. لذا باید حفاری به نحوی صورت گیرد که این نشستها کنترل گردد. برای تحقق این امر نیاز به مدلسازی و تخمین نشستها تحت شرایط مختلف سربار است. اما پروفیل نشست زمین ناشی از حفر تونل شکل سه بعدی داشته و متأثر از میزان پیشروی تونل است و لذا تحلیل مسئله به صورت دو بعدی تقریبی و غیرقابل استناد است. بنابراین، در مقاله حاضر از روش اجزاء محدود و با کمک نرم افزار PLAXIS 3D Tunnel ver 1.2 به مدلسازی سه بعدی مسئله حفاری تونل پرداخته شده است. جهت مطالعه تأثیر شرایط سربار بر نشست، بارهایی با مقادیر، عرضها و فواصل مختلف از محور تونل در نظر گرفته شد. مقایسه نتایج تحلیلهای عددی صورت گرفته نشان میدهد که با افزایش میزان سربار و نسبت عرض به طول بارگذاری میزان نشستها در محور تونل افزایش مییابد. همچنین با کاهش نسبت فاصله سربار از محور تونل میزان نشستها افزایش می یابد و با قرار گرفتن سربار بر روی سطح عملکرد تونل میزان نشستها به حالت بحرانی خود رسیده و مقادیر آنها به صورت قابل توجهی افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, تونل, سربار, نشست, اندرکنش تونل - خاک - سازه, روش اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059561,
author = {منشی زاده نائین, امین and ابریشمی, سعید},
title = {مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تونل، سربار، نشست، اندرکنش تونل - خاک - سازه، روش اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل
%A منشی زاده نائین, امین
%A ابریشمی, سعید
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]