پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (6), شماره (4), سال (2017-6) , صفحات (43-65)

عنوان : ( پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی )

نویسندگان: المیرا زحمت دوست , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود محاسن بسیار زیاد برنامه¬ریزی منابع سازمان ، بسیاری از سازمان¬ها در فرآیند پیاده¬¬سازی این سیستم¬ها با مشکلات فراوانی رو به رو می¬شوند، شناسایی عواملی که سبب موفقیت پیاده¬سازی این¬گونه سیستم¬های برنامه¬ریزی و تولیدی کارآمد می¬شود می¬تواند گامی موثر در جهت توسعه سیستم¬های اطلاعاتی سازمان¬ها به شمار آید. در این تحقیق با شناسایی شاخص¬ها و چارچوب¬های موجود برای پیاده¬سازی سیستم¬های اطلاعاتی سعی شده است که این عوامل ارزیابی و رتبه¬بندی گردد. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات، 21 عامل کلیدی موفقیت برنامه¬ریزی منابع سازمان تدوین و در سه طبقه عوامل سازمانی، تاکتیکی و فنی قرارگرفتند که این عوامل در دو فاز قبل از اجرا (عوامل سازمانی) و حین اجرا (عوامل تاکتیکی و فنی) مرحله بندی شدند. روش نوینی با ترکیب نتایج دیمتل فازی و روش میانگین وزنی برای ارزیابی روابط علت و معلولی بین عوامل و همچنین پیش¬بینی موفقیت برنامه¬ریزی منابع سازمان در دو فاز قبل از اجرا و حین اجرا به کار گرفته شد تا بتوان در هر مرحله در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام شود. شرکت ایران خودرو خراسان رضوی به صورت مطالعه موردی، بررسی و با کمک نظر خبرگان سازمانی مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان¬دهنده اهمیت عوامل حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی سازمان، مشخص بودن اهداف، مدیریت تغییر و مدیریت پروژه، آموزش، درگیرشدن کارکنان و وجود زیرساخت¬های سخت¬افزاری مناسب است و همچنین میزان موفقیت در فاز قبل از اجرا برابر با 57/0 می¬باشد، این مقدار کمتر از میزان مورد انتظار برای موفقیت پیاده¬سازی برنامه¬ریزی منابع سازمان است که لزوم اقدامات اصلاحی در عوامل سازمانی را برای موفقیت آشکار می سازد.

کلمات کلیدی

, سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی, عوامل موفقیت, دیمتل فازی, تصمیم گیری چندمعیاره فازی, ایران خودرو خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059576,
author = {زحمت دوست, المیرا and پویا, علیرضا},
title = {پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {4},
month = {June},
issn = {2228-6977},
pages = {43--65},
numpages = {22},
keywords = {سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی، عوامل موفقیت، دیمتل فازی، تصمیم گیری چندمعیاره فازی، ایران خودرو خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی
%A زحمت دوست, المیرا
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2017

[Download]