دانش حسابداری, دوره (7), شماره (25), سال (2016-9) , صفحات (59-78)

عنوان : ( بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی نوقابی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسین سیفی قبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر خصوصی سازی شرکت های بورسی که توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، بر تجدید ارائه های حسابداری می پردازد. بدین منظور تعداد 35 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 که بیشتر از 20 درصد سهام آن از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. از آزمون های چاو و هاسمن نیز به منظور انتخاب بین الگوهای ترکیبی، آثار ثابت و تصادفی استفاده شده است. همچنین، شاخص های مورد نظر در دو سال قبل (1380) و دو سال بعد از واگذاری (1391) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده ازتحلیل رگرسیونی الگوی تصادفی نشان می دهد که واگذاری سهام شرکت های بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی، باعث کاهش تعداد و میزان تجدید ارائه های حسابداری می گردد. همچنین با افزایش درصد مالکیت انتقال یافته، میزان این تجدید ارائه ها به مراتب کمتر می گردد.

کلمات کلیدی

, خصوصی سازی, تجدید ارائه سود, تجدید ارائۀ صورت های مالی, تغییر مالکیت, سازمان خصوصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059582,
author = {ودیعی نوقابی, محمدحسین and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and سیفی قبادی, حسین},
title = {بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {September},
issn = {2008-8914},
pages = {59--78},
numpages = {19},
keywords = {خصوصی سازی، تجدید ارائه سود، تجدید ارائۀ صورت های مالی، تغییر مالکیت، سازمان خصوصی سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A سیفی قبادی, حسین
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2016

[Download]