مطالعات تجربی حسابداری مالی, دوره (12), شماره (46), سال (2015-9) , صفحات (79-102)

عنوان : ( تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسین اعتمادی , مهدی امیدفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی ارتباط میان خصوصیات حاکمیتی شرکتها و تجدیدارائه سود حسابداری میپردازد. انتخاب این موضوع به دلیل حجم گسترده تجدیدارائهها در بازار سرمایه ایران میباشد. محققان معتقدند که تجدیدارائهها نشانه مشهودی از کیفیت گزارشگری پایین شرکتها میباشد. بدین منظور، مطابق تحقیقات گذشته و با در نظرگرفتن شرایط ایران یک سری از خصوصیات مهم حاکمیتی شرکتها شامل ساختار هیئت مدیره، ساختار مالکیت، ساختار حسابرسی و ساختار سرمایه به همراه ویژگیهای مهم مالی آنها شامل سودآوری، نقدینگی و عمومی شرکت که میتوانند بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذاشته، انتخاب و به بررسی رابطه آنها با تجدیدارائهها پرداخته شد. مطابق اطلاعات استخرا ج شد ه ا ز صورتهای مالی 1383 ، نتایج رگرسیون تحقیق - شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 نشان میدهد که تغییر مدیرعامل، تغییر حسابرس، تخصص صنعت حسابرس، اندازه حسابرس و بزرگترین سهامدار به همراه برخی خصوصیات مالی شرکتها شامل نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی، نسبت نقدینگی و اندازه شرکت ازعوامل موثر بر احتمال وقوع تجدیدارائههای سود در بازار سرمایه ایران میباشند. بنابراین، یافتههای این تحقیق از این عقیده که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی راه علاجی برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی میباشد، حمایت میکند.

کلمات کلیدی

حاکمیت شرکتی؛ تجدیدارائههای حسابداری؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059583,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and حسین اعتمادی and امیدفر, مهدی},
title = {تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری},
journal = {مطالعات تجربی حسابداری مالی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {46},
month = {September},
issn = {1735-1138},
pages = {79--102},
numpages = {23},
keywords = {حاکمیت شرکتی؛ تجدیدارائههای حسابداری؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ کیفیت حسابرسی م},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A حسین اعتمادی
%A امیدفر, مهدی
%J مطالعات تجربی حسابداری مالی
%@ 1735-1138
%D 2015

[Download]