دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ , 2014-10-20

عنوان : ( ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش و رویکرد حسابرسی داخلی به طور شگفت انگیزی در طی سال های گذشته تغییر نموده به نحوی که در حال حاضر انتظارمی رود حسابرسان داخلی علاوه بر ارزش آفرینی از طریق اطمینان بخشی و مشاوره در مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حاکمیتشرکتی به مدیریت در ارزیابی کارایی و اثربخشی عملیاتی، بررسی بازده سرمایه گذاری های مالی و ارائه دانش مربوط به فعالیتهای تجاری کمک نمایند. انتظار مذکور ایجاب می نماید که نه تنها رویکرد های جدید حسابرسی داخلی (به عنوان مثال حسابرسیداخلی مبتنی بر ریسک) توسط حسابرسان داخلی به کار گرفته شده بلکه دانش و تخصص آن ها در زمینه های گوناگون (از جملهشناسایی و مستند سازی فرآیند های کسب و کار، شناسایی و ارزیابی ریسک ها و تکنولوژی اطلاعات) افزایش یابد. با توجه به اینامر و همچنین الزامات موجود مبنی بر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران، هدف اصلی این مقاله تبیین نقشارزش آفرینی حسابرسی داخلی بویژه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در سازمان ها می باشد. براین اساس ابتدا مبانی نظری وتئوریک مربوطه ارائه و در نهایت مراحل پیاده سازی و اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک تشریح می گردد.

کلمات کلیدی

ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059585,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and مصطفی جهانبانی and ظفرزاده, سمیّه},
title = {ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک},
booktitle = {دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A مصطفی جهانبانی
%A ظفرزاده, سمیّه
%J دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ
%D 2014

[Download]