مدیریت بازرگانی, سال (2017-3)

عنوان : ( بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر مشهد) )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , فرشته صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر هدف بررسی نقش و ساز و کار تاثیرگذاری بازاریابی درونی بر عملکرد از طریق متغیر میانجی بازاریابی پایدار و بازارگرایی می باشد. بدین منظور نمونه ای 310 نفری از 900 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر مشهد اتخاذ و در ادامه پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش بازاریابی درونی (با 15 گویه)، بازاریابی پایدار (با 3 گویه)، بازارگرایی (با 30 گویه)و عملکرد (با 10 گویه) که اعتبار و روایی آن احراز شده بود، توسط این آزمودنی ها تکمیل شده است. تجزیه و تحلیل به کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) و نرم افزار Amos صورت پدیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که معادلات ساختاری به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی عملکرد سازمان از طریق بازاریابی درونی، بازاریابی پایدار و بازارگرایی است. در این تحقیق تاثیر معنی دار بازاریابی درونی بر عملکرد تایید شد. همچنین اثر میانجی بازاریابی پایدار و بازارگرایی در رابطه بین بازاریابی درونی و عملکرد نیز مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, بازارگرایی, بازاریابی پایدار, بازاریابی درونی, صنعت بانکداری, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059589,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and صادقی, فرشته},
title = {بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر مشهد)},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2017},
month = {March},
issn = {2008-5907},
keywords = {بازارگرایی، بازاریابی پایدار، بازاریابی درونی، صنعت بانکداری، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر مشهد)
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A صادقی, فرشته
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2017

[Download]