تعامل انسان و اطلاعات, دوره (3), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (33-43)

عنوان : ( شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملی )

نویسندگان: سلیمان شفیعی , محسن نوکاریزی , زهرا جعفرزاده کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش شناسایی منابع دانش و تعیین میزان تأثیر چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر بر مستندسازی دانش در کتابخانه¬های مرکزی دانشگاه¬های دولتی ایران به منظور ارائه مدلی عملی است. روش: روش پژوهش پیمایشی و نوع آن کاربردی است. جامعه¬ آماری این پژوهش رؤسا، معاونین، سرپرستان و مسؤولان بخش¬های مختلف کتابخانه¬های مرکزی دانشگاه¬های دولتی بود. اعضای جامعه 172 نفر بود که بر اساس جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان 113 نفر به صورت طبقه¬ای تصادفی انتخاب شد. از این تعداد 100 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و میزان پرسشنامه¬های برگشتی 88 درصد بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه الکترونیکی محقق ساخته با 100 پرسش بود. روایی آن از طریق 8 نفر از اساتید حوزه تأیید شد و پایایی آن باتوجه به متوسط ضریب آلفای کرونباخ، 87.45 محاسبه گردید. یافته¬ها: نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد میزان همبستگی چندگانه بین مراحل چرخه یکپارچه حیات دانش دالکر و مستندسازی دانش 63/0 بود. متغیرهای استخراج و ثبت دانش، اشتراک دانش و ارزیابی دانش به طور مستقیم و متغیرهای پالایش دانش و به کارگیری دانش به طور غیر مستقیم بر مستندسازی دانش اثرگذار بود. متغیر استخراج و ثبت با بتای 58/0 بیش¬ترین تأثیر و متغیر ارزیابی دانش با بتای 28/0- کم¬ترین تأثیر داشت. مقدار ضریب تعیین نشان داد 7/39 درصد از کل تغییرات در مستندسازی دانش وابسته به سه متغیر یاد شده بود. برآورد تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان داد متغیر استخراج و ثبت دانش با 48/0 بیش‌ترین اثر مستقیم و متغیر کدگذاری دانش با 01/0 کم‌ترین اثر مستقیم بر مستندسازی دانش داشت. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد منابع کسب دانش در 3 عامل منابع استخراج و ثبت دانش ضمنی مدیران، استخراج دانش جدید از منابع دانش عینی و منابع دانش عینی برای وب¬کاوی و داده¬کاوی طبقه¬بندی شد و در مجموع 35/63 درصد از کل واریانس تببین گردید.

کلمات کلیدی

, مستندسازی, دانش سازمانی, مدیریت دانش, کتابخانههای دانشگاهی ایران, چرخه حیات, مدل دالکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059591,
author = {سلیمان شفیعی and نوکاریزی, محسن and زهرا جعفرزاده کرمانی},
title = {شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملی},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2016},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-7418},
pages = {33--43},
numpages = {10},
keywords = {مستندسازی، دانش سازمانی، مدیریت دانش، کتابخانههای دانشگاهی ایران، چرخه حیات، مدل دالکر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملی
%A سلیمان شفیعی
%A نوکاریزی, محسن
%A زهرا جعفرزاده کرمانی
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2016

[Download]