سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک , 2014-02-25

عنوان : ( اولویت بندی گزینه های تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی در بزرگراه ها مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره ) مطالعه موردی ؛ بزرگراه همت و مدرس )

نویسندگان: سیدعلی صحاف , کامران اخباری , سید علی محمودزادگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است با استفاده از بررسی میدانی و تحلیل سلسله مراتبی )AHP (وضعیت تابلوهای ترافیکی اعم از اخباری بالاسری و اخباری کناری،تحلیل و ارزیابی شود.در این روش ابتدا با استفاده از برداشت میدانی، میزان تطابق تابلوهای ترافیکی با ضوابط استاندارد سنجیده شده و درصد انحراف از استاندارد برای هر یک از پارامترهای ارزیابی کارایی مرتبط با تابلوها تعیین شود.معیارهای تعریف شده شامل؛ ارتفاع تابلو، فاصله پایه از لبه راه، وضوح دید، خاصیت شبرنگ و وضعیت صدمه دیدگی پایه میباشد .برای تعیین اهمیت و ارجحیت نسبی هر یک از معیارها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که متکی بر نظرسنجی و مقایسه زوجی پارامترهاست، استفاده شد . بدین ترتیب با داشتن ضرایب اهمیت معیارهای تاثیرگذار در کارایی تابلوها و نیز امتیاز کسب شده در برداشت میدانی که از میانگینگیری وزنی انحراف از استاندارد داده ها بدست آمد، تابعی ریاضی برای اولویت بندی تعمیر و نگهداری هر معیار، براساس بدترین وضعیت و بالاترین اهمیت، ارایه شد .در این تحقیق برای تحلیل ماتریسی از نرم افزار Expert Choiceاستفاده گردید .همچنین برای ارزیابی روش ارایه شده،در دو بزرگراه شهید همت و شهید مدرس در هر یک به طول تقریبی 5کیلومتر، به صورت مقطعی و تصادفی، دادههای مربوطه برداشت و تحلیلهای لازم انجام پذیرفت.

کلمات کلیدی

, تابلوها, معیارها, تحلیل سلسله مراتبی, بررسی میدانی, فهرست اولویتدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059605,
author = {صحاف, سیدعلی and کامران اخباری and سید علی محمودزادگان},
title = {اولویت بندی گزینه های تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی در بزرگراه ها مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره ) مطالعه موردی ؛ بزرگراه همت و مدرس},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تابلوها، معیارها، تحلیل سلسله مراتبی، بررسی میدانی، فهرست اولویتدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی گزینه های تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی در بزرگراه ها مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره ) مطالعه موردی ؛ بزرگراه همت و مدرس
%A صحاف, سیدعلی
%A کامران اخباری
%A سید علی محمودزادگان
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
%D 2014

[Download]