مطالعات ترجمه, دوره (13), شماره (52), سال (2016-3) , صفحات (39-56)

عنوان : ( نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه )

نویسندگان: زهره تائبی نقندری , عبداله نوروزی , یاسمین خلیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله درباره نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه است. ادبیات فولکلور یکی از مهمترین گونه های ادبیات وآیینه جهان بینی یک ملت است

کلمات کلیدی

ادبیات فولکلور فرهنگ ترجمه نمایش های عامیانه تعزیه داستان های عامیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059606,
author = {تائبی نقندری, زهره and نوروزی, عبداله and خلیقی, یاسمین},
title = {نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2016},
volume = {13},
number = {52},
month = {March},
issn = {1735-0212},
pages = {39--56},
numpages = {17},
keywords = {ادبیات فولکلور فرهنگ ترجمه نمایش های عامیانه تعزیه داستان های عامیانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه
%A تائبی نقندری, زهره
%A نوروزی, عبداله
%A خلیقی, یاسمین
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2016

[Download]