پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (25), سال (2017-6) , صفحات (84-97)

عنوان : ( ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , حمیده پاک مهر , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از امکانات و تجهیزات محیط کارگاهی دوره متوسطه حرفه‌ای صورت گرفت. روش تحقیق ارزشیابانه و جامعه آماری شامل کلیه کارگاه های مهارتی در دوره متوسطه حرفه‌ای کشور بود. نمونه گیری به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای و به شیوه اختصاص متناسب، کارگاه‌های مهارت آموزی منتخب در 5 استان کشور مورد مشاهده قرار گرفت. به منظور جمع¬آوری داده‌ها از چک لیست مشاهده در دو بخش شرایط و سازماندهی محیط کارگاهی به تفکیک 7 رشته مهارتی که روایی و پایایی آن‌ها احراز گردید، استفاده شد. مشاهده کارگاه های مهارتی نشان داد که امکانات و تجهیزات در کارگاه های قالی بافی، پرورش گیاهان آپارتمانی و هنر زندگی در خانه در وضعیت نسبتاً مطلوب است. در حالیکه کارگاه راسته دوزی از امکانات مطلوبی برخوردار بود، کارگاه های درودگری، مشبک بری روی چوب و پرورش محصولات جالیزی در سطح نامطلوبی قرار داشتند. همچنین، مقایسه امکانات کارگاهی برای این 7 رشته مهارتی حاکی از این بود که کارگاه راسته دوزی نسبت به کارگاه های جالیزی و مشبک بری از امکانات بهتری برخوردار بوده و کارگاه های درودگری، قالی بافی، پرورش گیاهان آپارتمانی و هنر زندگی در خانه نسبت به مشبک بری روی چوب وضعیت مطلوب‌تری داشتند. با عنایت به یافته‌های حاصل، پیشنهاداتی به منظور برنامه ریزی هر چه بیشتر در این زمینه ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, امکانات و تجهیزات, برنامه درسی, دوره متوسطه حرفه ای, محیط کارگاهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059607,
author = {امین خندقی, مقصود and صدیقه کاظمی and پاک مهر, حمیده and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {25},
month = {June},
issn = {2008-1197},
pages = {84--97},
numpages = {13},
keywords = {ارزشیابی، امکانات و تجهیزات، برنامه درسی، دوره متوسطه حرفه ای، محیط کارگاهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه
%A امین خندقی, مقصود
%A صدیقه کاظمی
%A پاک مهر, حمیده
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2017

[Download]