پژوهش های جغرافیای طبیعی, دوره (48), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (305-320)

عنوان : ( حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات )

نویسندگان: مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی درجة حساسیت اکوریژن های خراسان رضوی، یکی از استان های مستعد شرایط تخریب و بیابانی شدن اراضی، به پدیدة بیابان زایی با استفاده از الگوی ارزیابی چرخنة حیات ) LCA ( است. اکوریژیون ها مناطقی با شرایط اقلیمی تقریباً یکسان و تحت ماکرواقلیم ها با فرم غالب پوشش گیاهی است. ابتدا نقشة اکوریژن های منطقة مطالعاتی تهیه و در کلاس فراخشک سرد، خشک بیابانی فراسرد، خشک بیابنانی سرد، خشک بیابانی معتدل، نیمه خشک فراسرد و نیمه خشک سرد طبقه بندی شد. سپس شش شاخص اصلی ضریب خشکی، کاربری اراضی، فرسایش بادی، فرسایش پذیری خاک، شوری و پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک دلفی در منطقة مطالعاتی انتخاب و ارزیابی شد. درجة اهمیت هر شاخص با استفاده از الگوریتم آنتروپی برآورد شد. در نهایت، نقشة حساسیت پذیری بیابان زایی منطقه مورد مطالعه با استفاده از میانگین گیری هندسی تهیه شد. نتنایج نشان داد که بیشترین درجة تأثیر مربوط به شاخص خشکی و پس از آن فرسایش بادی به ترتیب به میزان 37 / 0 و 22 / 0 است. همچنین، نتایج پژوهش مشخص کرد که در خراسان رضوی، اکوریژن خشک بیابانی معتدل دارای بیشترین میزان حساسیت پذیری به بیابان زایی است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی چرخة حیات, اکوریژن, آنتروپی, حساسیت پذیری بیابان زایی, خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059614,
author = {شیروی, مینا and سپهر, عادل and مساعدی, ابوالفضل and پرویان, ناصر},
title = {حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات},
journal = {پژوهش های جغرافیای طبیعی},
year = {2016},
volume = {48},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-630X},
pages = {305--320},
numpages = {15},
keywords = {ارزیابی چرخة حیات، اکوریژن، آنتروپی، حساسیت پذیری بیابان زایی، خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات
%A شیروی, مینا
%A سپهر, عادل
%A مساعدی, ابوالفضل
%A پرویان, ناصر
%J پژوهش های جغرافیای طبیعی
%@ 2008-630X
%D 2016

[Download]