پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (301-315)

عنوان : ( بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه )

نویسندگان: محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , کامران داوری , امین علیزاده , حسین دهقانی سنیج , علیرضا توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق با هدف بررسی تاثیر روش های برتر مدیریت آبی و زراعی بر عملکرد و بهره وری بارش برای گندم دیم در منطقه هنام شهرستان الشتر انجام گردید . ابتدا مدل واسنجی و صحت سنجی شده AquaCrop براساس شرایط اقلیمی و پایش زراعی 10 مزرعه گندم دیم منتخب منطقه در سال زراعی 93 - 1392 اجرا گردید و سپس سناریوهای مدیریتی به منظور افزایش عملکرد و بهره وری بارش گندم دیم تعریف شد . در مرحله بعد، سناریوهای برتر مدیریتی در سال زراعی 94 - 1393 در سه مزرعه تحقیقاتی گندم دیم منطقه اجرا گردید . در آزمایش های مزرعه ای دو سطح مدیریت زراعی ) برتر و سنتی ( و دو سطح آبیاری ) دیم و تک آبیاری بهاره ( مورد مطالعه قرار گرفت . مطابق با بهترین سناریوهای پیشنهادی مدل AquaCrop ، تیمار تک آبیاری بهاره با عمق ثابت 60 میلیمتر و در سه زمان ا ول، میانه و انتهای دوره گل دهی گندم دیم در مزارع تحقیقاتی اعمال گردید . نتایج نشان داد که در ش ـ ر ا یط د ی ـ م ، مدیریت برتر زراعی بر مدیریت سنتی زراعی برتری داشت، زیرا بهره وری بارش در مدیریت برتر نسبت به مدیریت سنتی زارع به میزان 36 درصد ا فز ا یش یافت . با کاربرد ت ک آبیاری بهاره، متوسط بهره وری کل آب ) بارش + آبیاری ( در تولید گندم در سه مزرعه تحقیقاتی به 70 / 0 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش یافت که نسبت به شرایط دیم به طور متوسط 74 درصد افزایش نشان داد . نتایج نشان داد که بهترین برنامه مدیریتی در منطقه هنام ترکیبی از مدیری ت برتر زراعی با تک آبیاری بهاره به مقدار 60 میلی متر در میانه دوره گل دهی ) زمان لقاح گل ها ( گیاه است، زیرا عملکرد دانه و بهره وری بارش را در مدیریت سنتی زارع را به ترتیب به میزان 176 و 134 درصد افزایش داد . نتایج آزمایش های زراعی تطابق خوبی با سناریوهای پیشنهادی مدل AquaCrop داشت .

کلمات کلیدی

, : تک آبیاری , عملکرد , مدل AquaCrop , هنام .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059629,
author = {نخجوانی مقدم, محمدمهدی and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and علیزاده, امین and حسین دهقانی سنیج and علیرضا توکلی},
title = {بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7140},
pages = {301--315},
numpages = {14},
keywords = {: تک آبیاری ، عملکرد ، مدل AquaCrop ، هنام .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه
%A نخجوانی مقدم, محمدمهدی
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A حسین دهقانی سنیج
%A علیرضا توکلی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2016

[Download]