پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (167-185)

عنوان : ( بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن )

نویسندگان: یاسر آسمان دره , مجتبی کفاشان کاخکی , محمد مهرآیین , تورج غلامشاهی , مریم نیکوکار , زهرا محمّدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به‌منظور بررسی کاربرد نظریه مدل رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن در پیش‌بینی چگونگی استفاده اعضا هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از خدمات کتابخانه دانشگاه انجام شده است. روش: این پژوهش با روش «توصیفی- پیمایشی» و بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن، به بررسی رفتار و ادراک اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی این دانشگاه پرداخت. برای این منظور پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای، تعداد ۳۲۰ پرسشنامه توزیع شد که ۲۷۸ پرسشنامه مبنای تحلیل داده‌ها قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد و سپس مدل با استفاده از نرم‌افزار لیزرل آزمون شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که باورهای کنترل شده و قصد به‌طور مستقیم بر رفتار تأثیر گذاشته و باورهای کنترل شده، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری نیز بر نگرش تأثیر می‌گذارند. نگرش به‌صورت غیرمستقیم و از طریق قصد بر رفتار تأثیر گذاشته و باورهای رفتاری و باورهای هنجاری به ترتیب بر کنترل رفتاری و هنجارهای ذهنی تأثیرگذارند. این یافته‌ها زمینه طراحی و برنامه‌ریزی بهتر را برای ارائه خدمات مورد نیاز در کتابخانه های دانشگاهی فراهم سازد.

کلمات کلیدی

ادراک; رفتار برنامه ریزی شده; کتابخانه های دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059631,
author = {آسمان دره, یاسر and کفاشان کاخکی, مجتبی and مهرآیین, محمد and غلامشاهی, تورج and نیکوکار, مریم and محمّدیان, زهرا},
title = {بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-6344},
pages = {167--185},
numpages = {18},
keywords = {ادراک; رفتار برنامه ریزی شده; کتابخانه های دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن
%A آسمان دره, یاسر
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A مهرآیین, محمد
%A غلامشاهی, تورج
%A نیکوکار, مریم
%A محمّدیان, زهرا
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]