آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (322-333)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی )

نویسندگان: نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام مطالعات مربوط به ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک منابع آب و خشکسالی نیازمند دسترسی به سری درازمدت داده¬های هواشناسی است. این در حالی است که در بسیاری از ایستگاه¬های هواشناسی داده¬های برداشت شده از طول دوره آماری کافی برخوردار نیستند. برای رفع این مشکل می¬توان از مدل¬های تولید داده (مولد وضع هوا) استفاده کرد. در این تحقیق، از دو مولد پرکاربرد LARS-WG و ClimGen برای تولید ۵۰۰ سری¬ زمانی داده¬های روزانه بارش و درجه حرارت حداقل و حداکثر در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب واقع در خراسان شمالی استفاده شد. کارآیی مدل¬ها با استفاده از شاخص¬های خطای مجذور میانگین مربعات خطا RMSE، میانگین خطای مطلق MAE و ضریب تعیین CD ارزیابی شد. همچنین با استفاده از سه آزمون آماریt – استیودنت، F و۲X، شباهت ۱۶ مشخصه آماری بین داده¬های مشاهده شده و شبیه¬سازی شده توسط دو مدل LARS-WG مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تولید سری زمانی بارش، مقادیر RMSE و MAE برای مدل LARS-WG کمتر از مدلClimGen بوده و از طرفی مقدار CD در مدل LARS-WG به یک نزدیک¬تر بوده است. از نظر شبیه¬سازی درجه حرارت حداقل و حداکثر، نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که مدل ClimGen در مدل¬سازی میانگین¬های روزانه و ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر موفق¬تر از مدل LARS-WG عمل کرده است. بطوری¬که در مدل LARS-WG از بین آزمون¬¬های آماری انجام شده بر روی میانگین ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر به ترتیب ۲ و ۳ آزمون در سطح معنی¬داری ۹۵% رد شده¬اند. نتایج همچنین نشان داد که مدل ClimGen در مدل¬سازی دوره¬های یخبندان و گرمای شدید موفق¬تر از مدل LARS-WG بوده است.

کلمات کلیدی

شبیه سازی داده های هواشناسی; کارآیی مدل; مولد وضع هوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059642,
author = {خلیلی, نجمه and داوری, کامران and علیزاده, امین and انصاری, حسین and حجت رضایی پژند and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {322--333},
numpages = {11},
keywords = {شبیه سازی داده های هواشناسی; کارآیی مدل; مولد وضع هوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی
%A خلیلی, نجمه
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A حجت رضایی پژند
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]