تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (615-625)

عنوان : ( تأثیر محلول¬پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.) )

نویسندگان: محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد سینگل کراس 400 ذرت، آزمایشی به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 اجرا شد. عامل اصلی تنش سرما در دو سطح (عدم تنش سرمازدگی و تنش سرمازدگی به مدت 12 ساعت در دمای 5 درجه سانتی‌گراد در مرحله چهار برگی)، عامل فرعی شامل سه سطح آبیاری (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) و عامل فرعی فرعی محلول‌پاشی با اسید سالسیلیک (عدم محلول‌پاشی (شاهد)، محلول‌پاشی 200 میکرو مولار و محلول‌پاشی 400 میکرو مولار) در نظر گرفته شدند. اولین زمان محلول پاشی قبل از اعمال تنش سرمازدگی در شرایط کنترل شده بود و پس از کشت گیاهان در مزرعه هر 15 روز یکبار تکرار شد. نتایج نشان داد تنش سرمازدگی اول فصل تأثیر معنی‌داری بر صفات مورد بررسی نداشت. اثرات تنش خشکی و اسید سالسیلیک بر صفات مورد آزمایش معنی‌دار بود. اثر متقابل تنش خشکی و اسید سالسیلیک بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، کارایی مصرف آب و بهره‌وری آب معنی‌دار بود. اثر اسید سالسیلیک بر بهبود رشد و افزایش عملکرد در هر دو شرایط تنش و غیر تنش معنی‌دار بود. بالاترین عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب با میزان 8543 و 18220 کیلو گرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری مطلوب با محلول پاشی 400 میکرو مولار بود. در مجموع اسید سالسیلیک با غلظت 400 میکرو مولار سبب بهبود عملکرد ذرت شد و اثرات منفی تنش‌های سرما و خشکی را بر عملکرد گیاه ذرت کاهش داد.

کلمات کلیدی

, اسید سالسیلیک, بهره‌وری آب, شاخص برداشت, عملکرد بیولوژیک, کارایی مصرف آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059652,
author = {کافی, محمد},
title = {تأثیر محلول¬پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7604},
pages = {615--625},
numpages = {10},
keywords = {اسید سالسیلیک، بهره‌وری آب، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، کارایی مصرف آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر محلول¬پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.)
%A کافی, محمد
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]