پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت, دوره (5), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (131-150)

عنوان : ( تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات آرمانشهری، از حیث محتوا دربرگیرندۀ آرزوی تحقق جهانی با شرایط بهتر و آرمانی (آرمانشهر)، یا حاوی تصور جهانی مطلوب و در عین حال انتزاعی است (ناکجا¬آباد). این نوع ادبی، بر مبنای انگیزۀ اصلی واحدی که نوستالژی و آرزوی بازگشت به خاستگاهی ازلی است، و با توجه به پارادایمهای فکری شکل‌دهنده به آنها، ساختهای مشخصی را شکل داده است. در خاستگاه¬شناسی و تحلیل کیفی نوعی از آثار که از آنها به ادبیات آرمانشهری تعبیر می‌شود. احساس نوستالژی و وحشت از تبعید به دنیای خاکی (لغزیدن به سطح خودآگاهی) و تصویر کهن‌الگویی شهر آرمانی و بهشت زمینی عوامل اصلی شکل‌دهنده به این نوع است. در روایات اساطیری، این شهر ساختی کهن¬الگویی (مشابه پردیس آسمانی)، در روایات مذهبی و عامیانه، ساخت فانتزی، در ادبیات تعلیمی، ساخت تمثیلی و در ادبیات عرفانی، ساخت رمزی دارد. در این جستار، ضمن مرور و طبقه¬بندی الگویی این گونۀ ادبی، انواع آن در سه زمینۀ آرمانشهر اساطیری، آرمانشهر فلسفی و آرمانشهر روایی- تعلیمی و نمودهای هر کدام از این الگوواره¬ها در فرهنگ ایرانی و ادبیات کلاسیک فارسی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, آرمانشهر, ادبیات آرمانشهری, شهر پردیسی/ بهشت, کهن¬الگو, اسطوره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059654,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران},
journal = {پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2382-9575},
pages = {131--150},
numpages = {19},
keywords = {آرمانشهر، ادبیات آرمانشهری، شهر پردیسی/ بهشت، کهن¬الگو، اسطوره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران
%A قائمی, فرزاد
%J پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
%@ 2382-9575
%D 2016

[Download]