آموزه های حقوق کیفری, دوره (1390), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (119-140)

عنوان : ( از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین - ارزیابی اندیشه سزاگرایی )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , محمد جواد ساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است. به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین و توجیهی شایسته است. در این میان نظریة سزاگرایی با رویکردی اخلاقی، از قدیمی‌ترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می‌شده است. اما در قسمت قابل توجهی از قرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم‌شناسان، کیفرشناسان و فلاسفة حقوق کیفری، اندیشه‌ای واپس‌گرا و متروک تلقی می‌شد. اما دهه‌های آخر سدة بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزاگرایی است، به گونه‌ای که بسیاری از منتقدان این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند. این نوشتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانة صاحب‌نظران حوزة عدالت کیفری از نظریة مذکور، قابلیتها و نقصهای آن را ارزیابی کند.

کلمات کلیدی

, سزا گرایی کلاسیک , نوین ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059667,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and محمد جواد ساداتی},
title = {از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین - ارزیابی اندیشه سزاگرایی},
journal = {آموزه های حقوق کیفری},
year = {2013},
volume = {1390},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-9351},
pages = {119--140},
numpages = {21},
keywords = {سزا گرایی کلاسیک ، نوین ، ارزیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین - ارزیابی اندیشه سزاگرایی
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A محمد جواد ساداتی
%J آموزه های حقوق کیفری
%@ 2251-9351
%D 2013

[Download]