پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (610-621)

عنوان : ( استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) )

نویسندگان: مسعود کارگر , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اختلاط علف¬کش¬های مورد استفاده در گندم، چند آزمایش در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1393 انجام شد. در آزمایش¬های گلخانه¬ای، اثرات تیمار خالص و مخلوط علف¬کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن بر روی گونه¬های باریک برگ یولاف وحشی و علف قناری به عنوان گونه¬های محک باریک برگ در قالب طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل و با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش مزرعه¬ای نیز در قالب طرح¬های بلوک کامل تصادفی و با 3 تکرار اجرا شد. با توجه به اینکه در گلخانه ED50های متناسبی به دست آمد لذا از دزهای توصیه شده برای آزمایش مزرعه¬ای استفاده شد. نتایج آزمایش¬های گلخانه ای نشان داد که کاربرد خالص علف¬کش مزوسولفورون+یدوسولفورون و پینوکسادن بر روی یولاف وحشی و علف¬قناری موثر بود. نتایج آزمایش اختلاط علف¬کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن بر روی یولاف وحشی و علف قناری نشان داد که این مخلوط دارای اثر افزایشی بر هر دو گونه می¬باشد. نتایج مزرعه¬ای نیز تقریبا هماهنگ با نتایج مزرعه¬ای بود به نحوی که بین نسبت های مختلف تفاوت معنی¬داری در هر دو گونه یولاف وحشی و علف¬قناری مشاهده نشد. نتایج عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد پارامترهای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح 5 درصد معنی-دار شد. تیمار وجین کامل و بدون وجین به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر عملکرد و اجزای عملکرد همچنین با توجه به اینکه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد بین نسبت¬های بکار برده شده معنی دار نشد نتایج این بخش نیز هماهنگ با نتایج گلخانه¬ای بود و نشان داد که هیچ کدام از علف¬کش¬ها بر روی دیگری اثر نداشته است. لذا بر اساس این نتایج می¬توان این علف¬کش¬ها را برای افزایش طیف کنترلی علف¬های هرز و همچنین به تعویق انداختن مقاومت علف¬های هرز به صورت مخلوط بکار برد.

کلمات کلیدی

, اثر افزایشی, اثر هم افزایی, اثر هم کاهی, اختلاط علف کش ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059668,
author = {کارگر, مسعود and قربانی, رضا and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی},
title = {استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum)},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {610--621},
numpages = {11},
keywords = {اثر افزایشی، اثر هم افزایی، اثر هم کاهی، اختلاط علف کش ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum)
%A کارگر, مسعود
%A قربانی, رضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]