مجلس و راهبرد, دوره (23), شماره (87), سال (2016-12) , صفحات (75-101)

عنوان : ( بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران )

نویسندگان: زهرا فرهادی الاشتی , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تامین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تامین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تامین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.

کلمات کلیدی

, نظارت , جرائم سایبری , پیشگیری موقعیت‌مدار , حریم خصوصی , امنیت داده , حقوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059670,
author = {فرهادی الاشتی, زهرا and جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا},
title = {بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران},
journal = {مجلس و راهبرد},
year = {2016},
volume = {23},
number = {87},
month = {December},
issn = {2322-1860},
pages = {75--101},
numpages = {26},
keywords = {نظارت ،جرائم سایبری ،پیشگیری موقعیت‌مدار ،حریم خصوصی ،امنیت داده ،حقوق بشر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران
%A فرهادی الاشتی, زهرا
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%J مجلس و راهبرد
%@ 2322-1860
%D 2016

[Download]