اندازه گیری تربیتی, دوره (6), شماره (21), سال (2015-12) , صفحات (61-82)

عنوان : ( میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوسی , حمیده پاک مهر , هادی عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از میزان تحقق اهداف شناختی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی کشور صورت گرفت. روش: روش پژوهش از حیث هدف، تحقیق و توسعه و از نوع پژوهش ارزشیابی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان کلیه مناطق آموزشی شهرستان‌های تهران در سال تحصیلی 89-88 بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت بررسی میزان تحقق اهداف شناختی تربیت دینی در سطوح شش‌گانه از آزمون‌های پیشرفت تحصیلی چهارگزینه‌ای برای سنجش میزان تحقق اهداف شناختی سطوح پایین دانش و فهم و از آزمون‌های تشریحی جهت سنجش میزان تحقق اهداف شناختی سطوح بالای کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی به تفکیک پایه‌های تحصیلی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در پایه اول و پیش دانشگاهی، هیچ یک از اهداف شناختی سطوح پایین (دانش و فهم) و سطوح بالا (کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) محقق نشده بود. در حالی‌که در پایه¬های دوم و سوم اهداف شناختی سطح دانش، نسبتاً مطلوب و سطح فهم و سایر سطوح شناختی بالا نامطلوب بودند. نتیجه¬گیری: با عنایت به یافته‌های حاصل، در مجموع، می‌توان گفت که اهداف شناختی در برنامه درسی تربیت دینی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نحو شایسته محقق نشده است. لذا، در پایان، پیشنهاداتی به جهت ارتقای تحقق اهداف شناختی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, اهداف شناختی, برنامه درسی, برنامه¬درسی دین و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059675,
author = {امین خندقی, مقصود and سعیدی رضوانی, محمود and مرضیه موحدی محصل طوسی and پاک مهر, حمیده and هادی عباسی},
title = {میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان},
journal = {اندازه گیری تربیتی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {21},
month = {December},
issn = {2252-004x},
pages = {61--82},
numpages = {21},
keywords = {ارزشیابی، اهداف شناختی، برنامه درسی، برنامه¬درسی دین و زندگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان
%A امین خندقی, مقصود
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A مرضیه موحدی محصل طوسی
%A پاک مهر, حمیده
%A هادی عباسی
%J اندازه گیری تربیتی
%@ 2252-004x
%D 2015

[Download]