تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (147-158)

عنوان : ( مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع )

نویسندگان: الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , راضیه لک , محسن زکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و ارزیابی قابلیت آسیب پذیری آبخوان، بررسی نقش جریان برگشتی آبیاری در تغذیه آب زیرزمینی و تأثیر روش آبیاری بر مقدار آن، به عنوان راه کاری برای مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی در آینده، لازم و ضروری است. بر همین اساس در دشت نیشابور در مزرعهای با کشت تریتیکاله با بافت خاک متوسط، مقدار تغذیه ناشی از روشهای مختلف آبیاری )سطحی و بارانی( با استفاده از اندازهگیری رطوبت خاک در دو چاهک شش 0 متر چاهک ها حسگر / 0 و 3 / متری برآورد شد. در هر نیم متر عمق خاک و همچنین عمق 15 REC نصب شد و به مدت 173 روز رطوبت خاک اندازهگیری شد. سپس از این مقادیر برای شبیه سازی جریان در ناحیه غیراشباع با استفاده از نرم افزار HYDRUS-1D استفاده شد. مدل برای همه نقاط کالیبره شد و برای برآورد مقدار زهکشی شده از زیر لایه های 6 متری خاک به کار گرفته شد. مقدار آب آبیاری کاربردی در مزرعه سطحی حدود 230 میلی متر و در مزرعه بارانی حدود 299 میلی متر بدست آمد. مقدار جریان زهکشی شده از عمق 6 متری نیز در زمین آبیاری سطحی 20 میلی متر و در زمین آبیاری بارانی بسیار اندک و تقریباً صفر بدست آمد

کلمات کلیدی

, آبیاری بارانی, آبیاری سطحی, تغذیه آب زیرزمینی, ناحیه غیراشباع,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059676,
author = {بیک زاده, الهام and ضیائی, علی نقی and انصاری, حسین and لک, راضیه and زکی, محسن},
title = {مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-479X},
pages = {147--158},
numpages = {11},
keywords = {آبیاری بارانی، آبیاری سطحی، تغذیه آب زیرزمینی، ناحیه غیراشباع، HYDRUS-1D},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع
%A بیک زاده, الهام
%A ضیائی, علی نقی
%A انصاری, حسین
%A لک, راضیه
%A زکی, محسن
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2016

[Download]