پژوهش آب ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (1-12)

عنوان : ( کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه )

نویسندگان: میلاد قلعه بان تکمه داش , کامران داوری , علی نقی ضیائی , عزیزالله ایزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیدگی مدل هرگز دلیلی بر دقیق بودن آن نبوده است. در عمل مدل‌هایی که نسبت به طبیعت و ذات پدیده‌ها و براساس نوع کاربرد آن طراحی می‌شوند،‏ بهتر هستند. چالش اصلی این نیست که تمام فرایندهایی که درک می‌شود جزء به جزء وارد مدل شود،‏ در واقع این امر غیرممکن است،‏ بلکه لازم است تا مسائل ساده شود و بر مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فرآیندها تمرکز شود. در این پژوهش برای مدل‌سازی بارش- رواناب از مدل WASMOD استفاده شد که علی‌رغم سادگی نتایج آن با واقعیت هماهنگی خوبی دارد. این مدل تنها از داده‌های پایه هواشناسی شامل دما و بارندگی استفاده می‌کند،‏ در نتیجه هزینه و زمان مدل‌سازی کاهش می‌یابد. این مدل با مقیاس زمانی ماهانه برای دو دوره 15 ساله 1354-1368 و 1374-1388 به‌ترتیب واسنجی و ارزیابی شد. تحلیل حساسیت براساس میانگین مطلق خطای مدل نسبت به تغییرات پارامترهای مدل انجام شد که در این مرحله تصدیق انطباق رفتار پارامترها با رفتار هیدرولوژیک حوضه آبریز به دست آمد. در کل با توجه به سطح دقت و میزان داده‌های مورد نیاز،‏ مدل توانایی خوبی در شبیه‌سازی رواناب نشان داد. نتایج شبیه‌سازی با واقعیت هماهنگی نزدیکی داشت و ضریب ناش در مراحل واسنجی و ارزیابی به‌ترتیب برابر 62‎/0 و 55‎/0 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, WASMOD, حوضه آبریز, صحت سنجی, مدل بارش- رواناب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059677,
author = {میلاد قلعه بان تکمه داش and داوری, کامران and ضیائی, علی نقی and ایزدی, عزیزالله},
title = {کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1235},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {WASMOD، حوضه آبریز، صحت سنجی، مدل بارش- رواناب، واسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه
%A میلاد قلعه بان تکمه داش
%A داوری, کامران
%A ضیائی, علی نقی
%A ایزدی, عزیزالله
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2015

[Download]