آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (52-62)

عنوان : ( ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف )

نویسندگان: ندا شیخ رضازاده نیکو , محمد جواد منعم , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای لولایی در شبکه های آبیاری به منظور کنترل، تنظیم تراز سطح آب و اندازه گیری دبی جریان به کار می روند . مطالعات محدودی درخصوص روابط دبی- اشل این نوع سرریز ارائه شده است، با توجه به اهمیت و قابلیت خودکارسازی این سازه در شبکههای آبیاری، لازم است روابط سادهتری از دبی- اشل در شرایط مختلف برای آن استخراج گردد. در این پژوهش، با کاربرد قانون فررو، رابطه دبی برای کلیه سرریزهای لولایی با 0 ارائه گردید. به منظور تعیین ضرایب معادله دبی از دادههای آزمایشگاهی با سه سرریز لولایی در هندسه های / 0 و 925 /8 ،0/6 ،0/ فشردگیهای 4 0 استفاده شده است. با مقایسه معادله استخراج شده با نتایج آزمایشگاهی، دقت رابطه / برای سرریز لولایی با فشردگی 925 USBR مختلف و دادههای ارائه گردیده برای جریان آزاد در محدوده 15 ± درصد به دست آمد که در کاربردهای عملی مطلوب می باشد.

کلمات کلیدی

, زاویه سرریز, قانون فررو, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059684,
author = {شیخ رضازاده نیکو, ندا and محمد جواد منعم and ضیائی, علی نقی},
title = {ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {52--62},
numpages = {10},
keywords = {زاویه سرریز، قانون فررو، مدل آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف
%A شیخ رضازاده نیکو, ندا
%A محمد جواد منعم
%A ضیائی, علی نقی
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2016

[Download]