پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (4), سال (2015-11) , صفحات (85-101)

عنوان : ( مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های )

نویسندگان: مجید حجی پور , مهدی ذاکری نیا , علی نقی ضیائی , موسی حسام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وسعه کشاورزی و صنعت، کاهش منابع آب سطحی، افت سطح آب‌های زیرزمینی عوامل مهم کمبود آب هستند که یک راه مقابله با آن استفاده از مدیریت تلفیقی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌باشد. در این تحقیق با بکارگیری مدل شبیه‌سازی منابع آب WEAP و اتصال آن به مدل شبیه سازی آب زیرزمینی MODFLOW ، مصارف حوضه آبریز دشت بجنورد مورد ارزیابی قرارگرفت. واسنجی دو مدل بر اساس یک دوره 6 ساله (از سال آبی 85-1384 تا سال 90-1389) و اعتبارسنجی آن برای یک دوره 2 ساله (سال‌های 91-1390 و 92-1391) انجام گرفت. سپس سناریوهای مختلف مدیریتی از جمله ثابت نگه داشتن سطح زیرکشت درمقابل افزایش تعداد صنایع، افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و ترکیبی از سناریوهای فوق، جهت کاهش تقاضای آب در نظر گرفته شد. بر اساس این سناریوها پیش‌بینی‌ها برای یک دوره 28 ساله (از سال 93-1392 تا سال 20-1419) انجام و اثرات آن بر روی منابع آب حوضه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که به کارگیری هم‌زمان راهبردهای مختلف مدیریت مصرف آب، بهتر از حالت استفاده منفرد از هر کدام از آن‌ها، برداشت آب از منابع مختلف را کاهش می‌دهد. شاخص اعتمادپذیری تأمین آب در سناریوی مرکب کلی، برای بخش‌های شرب شهری، روستایی، کشاورزی و صنعت به ترتیب 100، 100، 4/60 و 5/71 درصد برآورد گردید. همچنین آبخوان آبرفتی با 47/0 میلیون متر مکعب افت سالیانه حجم ذخیره به تعادل نسبی رسیده است اما آبخوان آهکی با 02/6 میلیون متر مکعب افت سالیانه حجم ذخیره دچار مشکل است که نیازمند اقدامات بیشتر در این زمینه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع آب, شبیه سازی, آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059685,
author = {مجید حجی پور and مهدی ذاکری نیا and ضیائی, علی نقی and موسی حسام},
title = {مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2015},
volume = {22},
number = {4},
month = {November},
issn = {2322-2077},
pages = {85--101},
numpages = {16},
keywords = {مدیریت منابع آب، شبیه سازی، آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های
%A مجید حجی پور
%A مهدی ذاکری نیا
%A ضیائی, علی نقی
%A موسی حسام
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2015

[Download]