دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (11), شماره (9), سال (2017-9) , صفحات (42-51)

عنوان : ( بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ترخون (Artemisia dracunculus) به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند در طب سنتی استفاده فروانی دارد. افزایش مقاومت باکتری ها به عوامل ضد میکروبی، یکی از مشکلات مهم در پزشکی است. هدف از این مطالعه شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس ترخون و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس بر باکتری های لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، سالمونلا تیفی و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط برون تنی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، اسانس ترخون به روش تقطیر با آب استخراج شد. اجزای تشکیل دهنده اسانس توسط دستگاه GC/MS شناسایی شدند. از روش انتشار در آگار به کمک دیسک برای اندازه گیری هاله عدم رشد، از روش میکرو دایلوشن براث جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد استفاده شد. جهت تعیین حداقل غلظت کشندگی از خانه ها یا چاهک هایی که تغییر رنگی در آن مشاهد نشد استفاده گردید. یافته ها: در این بررسی 18 ترکیب در اسانس ترخون شناسایی شد. p-Allylanisole عمده ترین ترکیب اسانس حاصله بود. قطر هاله عدم رشد برای باکتری های لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، سالمونلا تیفی و انتروباکتر ائروژینوزا به ترتیب 2/11، 2/14، 80/9 و 10/8 میلی متر بود. MBC اسانس ترخون برای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و لیستریا اینوکوا 2/9 و برای سالمونلا تیفی و انتروباکتر ائروژینوزا به ترتیب 8/36 و 6/73 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، اسانس ترخون دارای اثر ضد باکتریایی بوده که در مقایسه با اثر ضد باکتریایی آنتی بیوتیک های وانکومایسین و جنتامایسین، تأثیر کمتری دارد. لذا به منظور کاربرد بالینی اسانس، انجام تحقیقات بیشتر ضروری می باشد.

کلمات کلیدی

, اثر ضد میکروبی, ترخون, ترکیبات شیمیایی, روغن فرار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059690,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and محبی, محبت},
title = {بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2017},
volume = {11},
number = {9},
month = {September},
issn = {1735-7799},
pages = {42--51},
numpages = {9},
keywords = {اثر ضد میکروبی، ترخون، ترکیبات شیمیایی، روغن فرار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A محبی, محبت
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2017

[Download]