بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (21), شماره (75), سال (2017-3) , صفحات (1-8)

عنوان : ( اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: بارهنگ کبیر(Plantago major) متعلق به تیره بارهنگیان و از گیاهان بومی ایران می باشد. در همین راستا، این پژوهش با هدف بررسی اثر ضد میکروبی گیاه بارهنگ کبیر بر چهار گونه باکتری بیماری زا شامل: استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا انجام شد. روش کار: در این پژوهش آزمایشگاهی استخراج عصاره ها به روش ماسراسیون انجام شد. تعیین مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی به عنوان روش کمی و انتشار در آگار به کمک دیسک (کربی-بوئر) و روش پورپلیت به عنوان روش های کیفی استفاده شدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون کربی-بوئر نشان داد که عصاره آبی بارهنگ کبیر در غلظت 20 میلی گرم بر میلی لیتر هیچ اثر مهاری بر رشد باکتری ها نداشت. بیشترین قطر ‌هاله عدم رشد عصاره‌های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر در غلظت 80 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین قطر‌ هاله عدم رشد مربوط به باکتری گرم منفی سودوموناس ائروژینوزا مشاهده شد. نتایج حاصل از حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره آبی بارهنگ کبیر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا به‌ترتیب 25، 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و برای عصاره اتانولی به ‌ترتیب برابر با 5/12، 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی بارهنگ کبیر برای استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا به ‌ترتیب 50، 50، 200 و 400 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و برای عصاره اتانولی به ‌ترتیب برابر با 25، 25، 50 و 200 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره اتانولی بارهنگ کبیر در مقایسه با آنتی بیوتیک ونکومایسین اثر بازدارندگی بیشتری داشت. عصاره های بارهنگ کبیر بر باکتری های گرم مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی اثر بازدارندگی بیشتری نشان داد.

کلمات کلیدی

, بارهنگ کبیر, عصاره, برهمکنش, آنتی بیوتیک, باکتری های بیماری زا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059691,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and شهیدی, فخری and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and محبی, محبت},
title = {اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2017},
volume = {21},
number = {75},
month = {March},
issn = {1680-0192},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {بارهنگ کبیر، عصاره، برهمکنش، آنتی بیوتیک، باکتری های بیماری زا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A شهیدی, فخری
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A محبی, محبت
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2017

[Download]