مطالعات برنامه درسی, دوره (11), شماره (44), سال (2017-5) , صفحات (141-164)

عنوان : ( ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی )

نویسندگان: مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده بر اساس شایستگی های پژوهشی پرداخته است. جهت ارزیابی برنامه درسی قصد شده به تحلیل محتوای کتب درسی، جهت ارزیابی برنامه درسی اجرا شده از طریق مشاهده کلاس و جهت ارزیابی برنامه کسب شده از آزمون استفاده شد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی قصد شده, برنامه درسی اجرا شده, شایستگی های پژوهشی, برنامه درسی کسب شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059696,
author = {حسین پناه, مهدی and کرمی, مرتضی and جعفری ثانی, حسین and کارشکی, حسین},
title = {ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی},
journal = {مطالعات برنامه درسی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {44},
month = {May},
issn = {1521-2356},
pages = {141--164},
numpages = {23},
keywords = {برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده، شایستگی های پژوهشی، برنامه درسی کسب شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی
%A حسین پناه, مهدی
%A کرمی, مرتضی
%A جعفری ثانی, حسین
%A کارشکی, حسین
%J مطالعات برنامه درسی
%@ 1521-2356
%D 2017

[Download]