پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (14), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (165-182)

عنوان : ( رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسش از »رابطۀ زبان دین وواقعیت« از جمله مسائل مهم در حوزۀ زبان دین محسوب میشود. با توجه به اهمیت مبانی هستیشناخی ومعرفتشناختی در بررسی رابطۀ زبان دین و واقعیت، در این پژوهش تلاش شده است تا دیدگاه ملاصدرا در دو محور اساسی »رابطۀ زبان دین و واقعیت« و »کیفیت حکایتگری زبان دین از واقعیت« با توجه به مبانی یادشده بررسی شود. نتایج این پژوهش حاکی از این استکه در حکمتمتعالیه،وجودشواهدی مانندانتقادات جدی ملاصدرانسبت بهبرآیندهایغیرقابل پذیرش رویکرد ناواقعگرایی، تبیین ارتباط مرتبۀ ظهور لفظی کلام الهی با مراتب فوقآن بر اساس کثرت در مظاهر وجود و همچنین فهم معانی کلام الهی در پرتو اصل تطابق و تناظر عوالم هستی، بر رویکرد واقعگرایانه نسبت به زبان دین دلالت دارد. علاوه بر این، در حکمت متعالیه، با توجه به نقش انسان کامل در ظهور تفصیلی عالم واقع، نه تنها تمامی توصیفات انسان کامل از واقعیت عین صدق است، بلکه سایر توصیفات نیز بر اساس مطابقت با توصیف انسان کامل متصف به صدق میگردد

کلمات کلیدی

, زبان دین, واقعیت, ملاصدرا, واقعگرایی, انسان کامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059701,
author = {فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2016},
volume = {14},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۲۲۸-۶۵۷۸},
pages = {165--182},
numpages = {17},
keywords = {زبان دین، واقعیت، ملاصدرا، واقعگرایی، انسان کامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ ۲۲۲۸-۶۵۷۸
%D 2016

[Download]