چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-10-06

عنوان : ( مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان موجودات بی تحرکی هستند که قادر به گریز از عوامل نامساعد محیطی نیستند. از جمله عواملی که همواره هدف اصلی بررسی ها بوده است تنش های محیطی و به ویژه تنش های غیر زیستی می باشد. سرما یکی از تنش های غیر زیستی مهم است که همواره می تواند حیات گیاه را متاثر سازد، بطوری که اغلب گیاهان، بویژه گیاهان زراعی و اغلب مناطق در دنیا متاثر از تنش سرما می باشند. به منظور جلوگیری از مواجهه گیاه با خسارات ناشی از سرما باید میزان تحمل گیاهان را به سرما بررسی کرد تا مناطق مستعد کشت مشخص شود. پژوهشگران تحمل به سرما را در گیاهان با روش های مختلفی از جمله اعمال تیمار های یخ زدگی در شرایط کنترل شده و ارزیابی میزان نشت الکترولیت ها و دمای 50 درصد کشندگی گیاهان براساس نشت الکترولیت ها (LT50el) و همچنین بررسی میزان بقاء و دمای 50 درصد کشندگی بر اساس بقاء (LT50su) در گیاهان را مطالعه کرده اند. بطوری که نتایج حاصل حاکی از آن است که با کاهش دما میزان نشت الکترولیت ها افزایش و به دنبال آن درصد بقاء درگیاهان کاهش می یابد. شایان ذکر است که برای گیاهان مختلف و گونه های مختلف گیاهی و حتی اندام های مختلف گیاهی دمای 50 درصد کشندگی متفاوت است. در هرحال ارزیابی تحمل به سرما در گیاهان نیازمند روش های متناسب با هدف آزمایش می باشد که درک محدودیت های هر کدام از روش ها امری ضروری است.

کلمات کلیدی

, سرما, نشت الکترولیت ها, بقاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059708,
author = {حسن فرد, علیرضا and نظامی, احمد and نباتی, جعفر},
title = {مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {سرما، نشت الکترولیت ها، بقاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده
%A حسن فرد, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]