چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-10-06

عنوان : ( اهمیت به گزینی گیاهان زراعی برای تحمل به سرما )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش های غیرزیستی همواره در تعیین توزیع مکانی گیاهان می توانند موثر باشند. دمای محیط یکی از عوامل اقلیمی موثر بر رشد گیاهان زراعی محسوب می شود که همواره کمیت و کیفیت گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بطوری که اگر دمای محیط از محدوده مطلوب و قابل تحمل برای گیاه خارج شود خسارات جبران ناپذیری در گیاهان بوجود می آید. تنش سرما از مهم ترین تنش های غیر زیستی می باشد که رشد گیاهان را از طریق صدمه به سلول ها و اندام های مختلف گیاهی تحت تأثیر قرار می دهد. وقوع سرمای شدید فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه را مختل کرده و باعث کاهش رشد و نمو و بقاء گیاهان می شود. توانایی گیاهان مختلف در تحمل به دماهای پایین بسیار متفاوت است و می تواند اثرات متفاوتی در گیاهان داشته باشد. با توجه به اینکه گزارش ها نشان داده است که عملکرد و ثبات عملکرد در کشت پاییزه گیاهان بیشتر است و از طرفی میزان خسارت تنش سرما بر محصولات زراعی نیز قابل توجه می باشد لذا شناسایی ارقام و ژنوتیپ های متحمل به سرما که شرایط سخت زمستان را به خوبی تحمل کنند یکی از عوامل اساسی در موفقیت گیاهان در کشت پاییزه می باشد.

کلمات کلیدی

, تنش های غیر زیستی, سرما, کشت پاییزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059709,
author = {حسن فرد, علیرضا and نظامی, احمد and نباتی, جعفر},
title = {اهمیت به گزینی گیاهان زراعی برای تحمل به سرما},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {تنش های غیر زیستی، سرما، کشت پاییزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت به گزینی گیاهان زراعی برای تحمل به سرما
%A حسن فرد, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]