مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (9), سال (2016-12) , صفحات (375-386)

عنوان : ( اثر خطاهای فرآیند مونتاژ قطعات انعطاف پذیر در کیفیت ظاهری سطوح بدنه خودرو )

نویسندگان: سیدعلی هاشمیان , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت ظاهری سطوح بدنه خودرو از جمله پارامترهایی است که در سالهای اخیر به شکل قابل ملاحظهای مورد توجه طراحان صنعت خودروسازی در سراسر دنیا قرار گرفته است. بیشتر اجرای بدنه خودرو از ورقهای فلزی انعطافپذیر ساخته شده است که به راحتی و در اثر اعمال نیرویی هرچند ناچیز دچار تغییرشکل و اعوجاج میشوند. در نتیجه، وجود خطاهای ناشی از فرآیندهای ساخت و مونتاژ قطعات تشکیل دهنده بدنه، باعث تغییرات زیادی در مجموعه نهایی نسبت به مدل ایدهآل گردیده و در نهایت، کیفیت ظاهری و جلوههای زیبایی خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد. بررسی اثر این خطاها که معمولاً به دلیل وجود تلرانسهای ابعادی، هندسی و یا مونتاژی در قطعات تشکیل دهنده یک سازه رخ میدهد، به وسیله تحلیل تلرانسی محقق خواهد شد. بهعنوان یکی از کاربردهای مهم تحلیل تلرانسی در صنعت، در این تحقیق به ارزیابی کیفیت ظاهری بدنه خودرو به عنوان تابعی از خطاهای مونتاژی مجموعه پرداخته شده است. در متدلوژی ارائه شده با بهرهگیری از تحلیل اجزای محدود غیرخطی و معرفی روشهای ارزیابی کیفیت سطوح، روشی نظاممند برای سنجش کیفیت ظاهری بدنه خودرو ارائه شده است. تئوری مذکور بر روی بدنه یک خودرو پیادهسازی و همخوانی نتایج آن با دادههای عملی بهدست آمده از خط تولید بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل تلرانسی, سازه های ورقی انعطاف پذیر, تحلیل اجزای محدود غیرخطی, ارزیابی کیفیت ظاهری سطوح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059727,
author = {سیدعلی هاشمیان and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {اثر خطاهای فرآیند مونتاژ قطعات انعطاف پذیر در کیفیت ظاهری سطوح بدنه خودرو},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {9},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {375--386},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل تلرانسی، سازه های ورقی انعطاف پذیر، تحلیل اجزای محدود غیرخطی، ارزیابی کیفیت ظاهری سطوح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر خطاهای فرآیند مونتاژ قطعات انعطاف پذیر در کیفیت ظاهری سطوح بدنه خودرو
%A سیدعلی هاشمیان
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]