جامعه شناسی کاربردی, دوره (27), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (147-168)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حقوق اساسی دربردارنده ملاک‌هایی است که اعضای جامعه را توانا می سازد تا به استناد به آن در برابر دست اندازی های دولت، مقاومت کنند اما آنچه ایجاد کننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت خواهی دولت است. این آگاهی در خلأ شکل نمی گیرد و نظریه پردازان متغیرهای مختلفی را به عنوان ایجاد کننده و افزایش دهنده آگاهی از حقوق معرفی کرده اند. هدف این پژوهش که به روش پیمایش صورت گرفته است، سنجش میزان آگاهی از حقوق اساسی و شناسی عوامل مؤثر بر آن است. متغیر اصلی تحقیق، سرمایه اجتماعی است که نظریه پردازان معتقدند از طریق بهبود کمیت و کیفیت اطلاعات افراد، بالا بردن سرعت گردش آن میان شبکه های اجتماعی فرد و کاهش هزینه مبادله این اطلاعات، بر آگاهی از حقوق در جامعه مورد بررسی وضعیت مناسبی ندارد. همچنین نتایج حاصل از معادلۀ ساختاری مشخص می سازد که بیشترین سهم را در آگاهی از حقوق اساسی به ترتیب سرمایه اجتماعی با ضریب 40، تساهل مذهبی با ضریب 33 و تساهل سیاسی با ضریب 29 دارند.

کلمات کلیدی

, آگاهی از حقوق اساسی, دولت, سرمایه اجتماعی, تساهل مذهبی, تساهل سیاسی, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059729,
author = {شهریاری, ابوالقاسم and خلیلی, محسن and اکبری, حسین},
title = {بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2016},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5745},
pages = {147--168},
numpages = {21},
keywords = {آگاهی از حقوق اساسی، دولت، سرمایه اجتماعی، تساهل مذهبی، تساهل سیاسی، دانشگاه فردوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A شهریاری, ابوالقاسم
%A خلیلی, محسن
%A اکبری, حسین
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2016

[Download]