پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (28), شماره (5), سال (2016-1) , صفحات (962-973)

عنوان : ( تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای )

نویسندگان: مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مهدی میرزا , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم گیاه نوروزک در شرایط تنش یخ زدگی، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی (Benth. -4 ، - دانشگاه فردوسی مشهد در شرایط کنترل شده اجرا شد. گیاهان در مرحله گیاهچ های در معرض دماهای ی خزدگی (صفر، -20 و 22 - درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. شاخص های مورفولوژیکی، درصد نشت ، -18،-16 ، -14، -12 ، -10، -8 ، -6 ، 24 و 72 ساعت بعد از ،12 ،6 ، الکترولیتها و بقاء پس از سه هفته و پارامترهای فلورسانس کلروفیل در پنج سطح بازیابی ( 0 oC تنش) اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد با کاهش دما، درصد نشت الکترولیت ها افزایش یافته و در دمای -22 به حداکثر oC رسید. درصد بقاء گیاهان تا C -14 تغییری نکرد، اما در -22 تمام گیاهان از بین رفتند. دمای 50 % کشندگی بر اساس بقا و 16 - درجه سانتیگراد / 11 - درجه سانتیگراد و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک به میزان 5 / 16 - و 8 / نشت به ترتیب به میزان 5 oC تا دمای (F′v/ F′m) II تعیین شد. کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم C -6 تحت تأثیر قرار نگرفت، اما با کاهش دما به o -22 ، به 24 ساعت پس از بازیابی به ،II میزان 70 % نسبت به دمای صفر درجه سانتیگراد کاهش یافت. کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم میزان 40 % در مقایسه با شاهدکاهش یافت، اما با ادامه بازیابی تا 72 ساعت افزایش نشان داد. درصد نشت الکترولی تها همبستگی منفی با درصد بقا ( *** داشت. (r= -0/95***) II و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم (r=-0/82

کلمات کلیدی

, نوروزک, تنش سرما, فلورسانس کلروفیل, نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059738,
author = {مجید دشتی and کافی, محمد and حسین توکلی and مهدی میرزا and نظامی, احمد},
title = {تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2016},
volume = {28},
number = {5},
month = {January},
issn = {2383-2592},
pages = {962--973},
numpages = {11},
keywords = {نوروزک، تنش سرما، فلورسانس کلروفیل، نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای
%A مجید دشتی
%A کافی, محمد
%A حسین توکلی
%A مهدی میرزا
%A نظامی, احمد
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2016

[Download]