مهندسی فرهنگی, دوره (10), شماره (85), سال (2015-12) , صفحات (72-91)

عنوان : ( تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی )

نویسندگان: محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , حسن نقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در مورد مبانی عدالت سیاسی و استخراج، اصول و روش های تربیت شهروند جهانی مبتنی بر آن، هدف اصلی مقالۀ حاضر است و برای نیل به آن، از روش اســتنتاج منطقی استفاده شده است. با نظر به اینکه شــرایط جهانی شدن باعث مطرح شدن تربیت شهروند جهانی شــده و یکی از مؤلفه های اصلی شهروند جهانی، مشارکت در عرصۀ اجتماعی و سیاســی در راستای بسط و گسترش دموکراسی و تحقق عدالت سیاسی است؛ اما تحقق عدالت سیاســی در رویکرد دینی، متفاوت از رویکرد غیر دینی است. بنابر این، تربیت شــهروندی جهانی در راستای عدالت سیاســی مبتنی بر رویکرد دینی، دارای مبانی، اصول و روش های خاص خود اســت. به همین دلیل، علامه طباطبایــی با توجه به انتقادهایی که بر دموکراســی غربی دارد؛ از قبیل پیروی از خواست اکثریت، حاکم شدن احساسات و لذت های مادی و باز گذاشــتن دســت بشر در روی آوردن به هر سیســتم اعتقادی و اخلاقی؛ یکی از مبانی مهم عدالت سیاســی را یکتاپرستی و توحیدمحوری می داند. بر اساس این مبنا، اصولی همچون: حق گرایی، آزادی، آزادی معنوی و دموکراسی دینی، استنباط شده و طبق این اصول، روش هایی همچون: دفاع از گفتمان حق مدارانه، پرورش روحیۀ حقیقت جویی، زمینه ســازی برای تحقق گفتگو، فراهم کردن فضای باز فکری، به رســمیت شناختن حق آزادی بیان، نقد و انتقاد، تزکیۀ نفس، رعایت تقوا، احترام به آرای عمومی و دخالت در تعیین سرنوشــت خود، احصا شده است.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, تربیت شهروند جهانی, عدالت سیاسی و علامه طباطبایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059739,
author = {محمدشریف طاهرپور and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and نقی زاده, حسن},
title = {تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی},
journal = {مهندسی فرهنگی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {85},
month = {December},
issn = {****-0156},
pages = {72--91},
numpages = {19},
keywords = {جهانی شدن، تربیت شهروند جهانی، عدالت سیاسی و علامه طباطبایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی
%A محمدشریف طاهرپور
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A نقی زاده, حسن
%J مهندسی فرهنگی
%@ ****-0156
%D 2015

[Download]