دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (10), شماره (9), سال (2016-12) , صفحات (1-11)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال )

نویسندگان: صبا صادق , مهرداد فتحی , کیوان حجازی , مجتبی کیانی گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: میانسالی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل و نیازهای این دوران، یک ضرورت اجتماعی محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال انجام شد. 22- 50 سال و نمایه تووده بودنی بوین 25 - روش بررسی: تعداد 21 آزمودنی با دامنه سنی بین 60 کیلووگرم برمترمربوب بوه روش نمونوه گیوری در دسوترس و هدفمنود انتخواب شودند. آزموودنی هوا به صورت تصادفی در دو گروه تجربی ) 10 نفور ( و کنتورل ) 11 نفور ( قورار گرفتنود. برناموه تمورین 50 % حوداکرر - هوازی شامل: 8 هفته )هرهفته سه جلسه بوه مودت 60 دقیقوه ( بوا شودت ی معوا دل 70 ضربان قلب ذخیره بود. پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینوی ، کیفیوت زنودگی و مقوادیر آدیپونکتین سرمی جمب آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی وابسته و مستقل تجزیه و تحلیول در نظر گرفته شد. p>0/ شدند. سطح معنی داری، 05 یافته ها: در این مطالعه، 8 هفته برناموه تمورین هووازی، منجور بوه افوزایش معنوی داری در مقوادیر آدیپونکتین سرمی و خرده مقیاس های کیفیت زندگی همچون: شغل، احساس، خرده مقیاس جنسی همچنین بین متغیر وزن، نمایوه تووده بودن، .)p>0/ و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال شد ) 05 احساس شغلی، احساس و خورده مقیواس جنسوی در بو ین زنوان میانسوال فعوا ل و غیرفعوال، تفواوت .)p>0/ معنی داری مشاهده گردید ) 05 نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه، 8 هفته تمرین هوازی، از طریق بهبود مقادیر آدیپونکتین زنان میانسال می تواند از بروز بیماری آترواسکلروزیس جلوگیری کند.

کلمات کلیدی

, آدیپونکتین, ورزش, کیفیت زندگی, میانسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059743,
author = {صبا صادق and فتحی, مهرداد and حجازی, کیوان and مجتبی کیانی گل},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2016},
volume = {10},
number = {9},
month = {December},
issn = {1735-7799},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {آدیپونکتین، ورزش، کیفیت زندگی، میانسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال
%A صبا صادق
%A فتحی, مهرداد
%A حجازی, کیوان
%A مجتبی کیانی گل
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2016

[Download]