بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (61-80)

عنوان : ( بررسی بیان موقت آنتی ژن (HA1 ) ویروس آنفلوانزای پرندگان(H5N ) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش اگروفیلتراسیون )

نویسندگان: افسانه سادات فرساد , سعید ملک زاده شفارودی , نسرین مشتاقی , فاطمه فتوحی , سعید زیبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میباشد که منجر به (H5N ایمونوژن اصلی تولید کننده بیماری فوق حاد پرندگان ( 1 HA آنتی ژن 1 بروز اپیدمی و پاندمیهای متعددی در جهان شده است. با توجه به اهمیت فناوری جدید تولید پروتئینهای نوترکیب در گیاهان، تولید این پروتئین نیز بسیار مورد توجه قرار دارد. در مطالعه حاضر از بیان موقت آنتی به روش آگرواینفیلتراسیون، برای تولید این پروتئین نوترکیب درگیاهان یونجه، سویا و کاهو HA ژن 1 در تجمع ZERA و پپتید راهنمای Extensin ،KDEL استفاده شده است. همچنین اثر سه پپتید راهنمای پروتئین به ترتیب در شبکه آندوپلاسمی، فضای آپوپلاستی و اجسام پروتئینی مورد بررسی قرار گرفت. 72 نشا ن دا د ک ه کاهو بیشترین و سویا کمترین میزان qRT-PCR ساعت بعد از آگرواینفیلتراسیون، نتایج ر ا داشت. بیا ن موقت پروتئین د ر برگهای تراریخت، با استفاده از تکنیک الایزا HA رونوشت از ژن 1 اندازهگیری شد. نتایج آزمون الیزا نشان داد که با هدف گذاری پروتئین به فضای آپوپلاستی، گیاه یونجه تجمع پروتئین HA بیشترین تجمع پروتئین را داشتهاست. در حالی که کاهو علیرغم رونویسی بالا از ژن 1 نتایج ،HA نوترکیب کمتری را نشان داد. بنابراین با استفاده از روش آگرواینفیلتراسیون و انتقال سازه بیانی 1 نشان داد که گیاه یونجه و هدایت پروتئین به آپوپلاست راهکار مناسبی جهت تولید پروتئین های نوترکیب است.

کلمات کلیدی

, آگرواینفیلتراسیون, آنتی ژن سویا, کاهو, یونجه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059745,
author = {فرساد, افسانه سادات and ملک زاده شفارودی, سعید and مشتاقی, نسرین and فاطمه فتوحی and سعید زیبایی},
title = {بررسی بیان موقت آنتی ژن (HA1 ) ویروس آنفلوانزای پرندگان(H5N ) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش اگروفیلتراسیون},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-6705},
pages = {61--80},
numpages = {19},
keywords = {آگرواینفیلتراسیون، آنتی ژن سویا، کاهو، یونجه، HA1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیان موقت آنتی ژن (HA1 ) ویروس آنفلوانزای پرندگان(H5N ) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش اگروفیلتراسیون
%A فرساد, افسانه سادات
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A مشتاقی, نسرین
%A فاطمه فتوحی
%A سعید زیبایی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6705
%D 2016

[Download]