چشم انداز مدیریت بازرگانی, شماره (28), سال (2017-3) , صفحات (121-138)

عنوان : ( بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتال )

نویسندگان: سیما حدادیان , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش¬بندی بازار، از مهم¬ترین موضوعاتی است که در تحلیل ویژگی¬های مشتریان و اتخاذ راهبرد¬های مناسب برای آن¬ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا، در پژوهش حاضر به بخش¬بندی مشتریان و تاکسونومی بازار دوربین¬های دیجیتال در ایران توجه شده است. مورد مطالعه، بازار دوربین¬های عکاسی دیجیتال در مشهد است. در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، عمده¬ترین متغیرهای تأثیرگذار در انتخاب این دوربین¬ها در قالب 10 مورد شناسایی شد. بر این اساس، پرسشنامه¬ای طراحی شده و در بین نمونه 100 تایی توزیع شد. با توجه به تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از تحلیل مؤلفه¬های اصلی، این متغیرها در قالب پنج عامل شامل مد، فنی، هزینه، ظاهر و برند گروه¬بندی شدند. در نهایت، با استفاده از تکنیک خوشه بندی k- میانگین، مشتریان در سه خوشه با عناوین افراد متخصص، ماهر و ناشی قرارگرفتند. همچنین، با استفاده از تحلیل تشخیصی، مشخص شد که عامل‌های هزینه فنی و برند باعث ایجاد بیشترین تمایز بین گروه¬های مختلف مشتریان شده¬است. نتایج این تحقیق، زمینه را برای شناسایی ویژگی¬های مختلف مشتریان و بازار دوربین¬های دیجیتال در کشور ایران فراهم می¬آورد.

کلمات کلیدی

بخش بندی بازار؛ تاکسنومی؛ ابعاد معرف؛ تحلیل مؤلفه اصلی؛ تحلیل خوشه ای؛ تحلیل تشخیصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059747,
author = {حدادیان, سیما and پویا, علیرضا},
title = {بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتال},
journal = {چشم انداز مدیریت بازرگانی},
year = {2017},
number = {28},
month = {March},
issn = {2251-6050},
pages = {121--138},
numpages = {17},
keywords = {بخش بندی بازار؛ تاکسنومی؛ ابعاد معرف؛ تحلیل مؤلفه اصلی؛ تحلیل خوشه ای؛ تحلیل تشخیصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتال
%A حدادیان, سیما
%A پویا, علیرضا
%J چشم انداز مدیریت بازرگانی
%@ 2251-6050
%D 2017

[Download]