تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (53-74)

عنوان : ( بررسی لغزش های مترجمان دردوآیه مربوط به شکل گیری ابرباران وتگرگ )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , معصومه شاهین پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لغزش یابی و لغزش زدایی از آثار ارزشمند مترجمان در راستای به‌گزینی و هرچه نزدیکتر ساختن کلام وحی به زبان فارسی و انتقال دقیق‌تر پیام قرآن به پارسی زبانان ضرورتی انکار ناپذیر است. این جستار با گزینش دو آیه به صورت نمونه از آیات علمی قرآن که بیانگر جزئیات تشکیل ابر و باران وتگرگ می‌باشند، برآن شده تا با ورود به مباحث وگزاره‌های علمی قرآن در حوزه زیست شناخت و بررسی ترجمه این آیات، به لغزش‌های برخی مترجمان فارسی زبان در این مورد بپردازد و سپس بیان کند که با استفاده از اصولی مشخص، می‌توان این لغزش‌ها را برطرف کرد و ترجمه بهتری ارائه داد. بر این اساس در این مقاله به بررسی برخی از ترجمه‌های معاصر با بهره‌گیری از ابزار و منابع اساسی همچون؛ لغت، دانش تفسیر و علوم تجربی پرداخته شده و بر مبنای آن میزان هماهنگی ترجمه‌ها با این منابع متفاوت ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، برخی از این ترجمه‌ها دقت و توجه کافی در استفاده از این منابع مبذول نداشته‌اند که می‌توان برای برطرف کردن ابهام آیات، از توضیحات اضافی صحیح علمی با استفاده از اصول و ضوابط ترجمه بهره برد.

کلمات کلیدی

, ترجمه, زیست شناسی, اعجاز علمی, ابر, باران, تگرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059752,
author = {رستمی, محمدحسن and شاهین پور, معصومه },
title = {بررسی لغزش های مترجمان دردوآیه مربوط به شکل گیری ابرباران وتگرگ},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-2681},
pages = {53--74},
numpages = {21},
keywords = {ترجمه، زیست شناسی، اعجاز علمی، ابر، باران، تگرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی لغزش های مترجمان دردوآیه مربوط به شکل گیری ابرباران وتگرگ
%A رستمی, محمدحسن
%A شاهین پور, معصومه
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2015

[Download]