علوم قرآن و حدیث, دوره (47), شماره (95), سال (2016-2) , صفحات (9-27)

عنوان : ( بررسی ساز وکارهای زبان دعوت درسور مکی باتوجه به عناصر زبان شناختی ونشانه شناختی )

نویسندگان: مرتضی چراغچی باشی آستانه , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی فرآیند وحی، پیام الهی از جانب پروردگار متعال و از طریق شخص پیامبر به مردم ابلاغ می‌گردد. این پیام آسمانی از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و از آن جمله مقوله‌ دعوت خواهد بود. ما در این نوشتار به بعد زبانی دعوت در قرآن کریم و به طور خاص در سوره‌های مکی پرداخته‌ایم تا در راستای آن، ساختار زبان دعوت و سازوکارهای موجود در آن، از نظرگاه زبانشناسی و نشانه شناسی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, زبان, دعوت, قرآن کریم, سور مکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059753,
author = {چراغچی باشی آستانه, مرتضی and رستمی, محمدحسن},
title = {بررسی ساز وکارهای زبان دعوت درسور مکی باتوجه به عناصر زبان شناختی ونشانه شناختی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2016},
volume = {47},
number = {95},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {9--27},
numpages = {18},
keywords = {زبان، دعوت، قرآن کریم، سور مکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساز وکارهای زبان دعوت درسور مکی باتوجه به عناصر زبان شناختی ونشانه شناختی
%A چراغچی باشی آستانه, مرتضی
%A رستمی, محمدحسن
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2016

[Download]