ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04

عنوان : ( بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (.L vulgaris Phaseolus (تحت مدیریت زراعی کم نهاده )

نویسندگان: عادل غدیری , پرویز رضوانی مقدم , عبدالرضا باقری , علیرضا بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی کشت شده در مدیریت زراعی کم نهاده، آزمایشی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین به اجراء درآمد. تعداد 555 ژنوتیپ لوبیا چیتی به همراه سه شاهد در قالب طرح آگمنت در دو شرایط مدیریت زراعی متداول و مدیریت زراعی کم نهاده کشت شدند. در طول فصل رشد و نمو مراقبت های زراعی الزم براساس شرایط هر یک از مدیریت های زراعی صورت پذیرفت و در پایان عملکرد ژنوتیپ ها اندازه گیری شد. برای ارزیابی ژنوتیپها از نظر تحمل به شرایط کم نهاده، میانگین حسابی)MP ،)میانگین هندسی)GMP ،)شاخص تحمل به تنش)STI ،) شاخص حساسیت به تنش)SSI )و شاخص تحمل)TOL )محاسبه شد. با استفاده از نمودار بای پالت حاصل از SSIو GMP ، الینهایی که دارای بیشترین مقدار GMP و کمترین مقدار SSI بودند شناسایی شدند؛ بر اساس نمودار بای پالت حاصل از MP و TOL ،الین هایی که دارای بیشترین مقدار MP و کمترین مقدار TOL بودند شناسایی شدند و با استفاده از نمودار بای پالت حاصل از STIو GMP ،الین هایی که دارای بیشترین مقدار GMP و STI بودند شناسایی شدند. در نهایت با اشتراک گیری از الین های مطلوب در هر یک از بای پالت های فوق، الین های 21184-Ks ،92022-Ks ،21362-Ks ،92198-Ks ،21671-Ks ، 21673-Ks و21236-Ks به عنوان ژنوتیپ های مناسب جهت کشت در مدیریت های زراعی کم نهاده شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, :شاخص تحمل, شاخص حساسیت, لوبیا چیتی, مدیریت زراعی کم نهاده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059759,
author = {عادل غدیری and رضوانی مقدم, پرویز and باقری, عبدالرضا and علیرضا بهشتی},
title = {بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (.L vulgaris Phaseolus (تحت مدیریت زراعی کم نهاده},
booktitle = {ششمین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2016},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {:شاخص تحمل، شاخص حساسیت، لوبیا چیتی، مدیریت زراعی کم نهاده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (.L vulgaris Phaseolus (تحت مدیریت زراعی کم نهاده
%A عادل غدیری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A باقری, عبدالرضا
%A علیرضا بهشتی
%J ششمین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2016

[Download]