نامه فرهنگستان, دوره (15), شماره (58), سال (2016-12) , صفحات (39-60)

عنوان : ( گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر جزوة درسی میرزا محمد حسین فروغی (ذکاءالملک) را، که برای تدریس در مدرسة سیاسی وقت نوشته بود (حدود 1297ش)، نخستین تاریخ ادبیات¬ ایران به شمار آوریم که توسط یک نویسندة ایرانی به رشتة تحریر درآمده بود، نزدیک به یک¬صد سال از آغاز تاریخ ادبیات نویسی در ایران می-گذرد. در این مدت تعداد تاریخ ادبیات¬های چاپ¬شده و تعدد و تنوع روش¬ها و رویکردهای نویسندگان چندان بوده که امروز بتوانیم با خیال راحت از «سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران» سخن بگوییم؛ سنتی که در دل گفتمان¬های معاصر شکل گرفت، از آن¬ها تأثیر پذیرفت و بر آن¬ها اثر گذاشت. پرسش اصلی مقالة ما دقیقاً همین جا شکل می¬گیرد: چه نسبت و ارتباطی میان گفتمان¬های معاصر و سنت تاریخ¬ادبیات نویسی در ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش و سؤالات ضمنی دیگر پیکرة مقاله را شکل می¬دهند: گفتمان¬های اصلی دورة معاصر کدام¬ها هستند؟ مورخان ادبی چگونه ارتباطی با نهادهای گفتمان¬ساز داشته¬اند و سؤالاتی از این قبیل.

کلمات کلیدی

, تاریخ ادبیات ایران, گفتمان های مسلط,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059760,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2016},
volume = {15},
number = {58},
month = {December},
issn = {1025-0832},
pages = {39--60},
numpages = {21},
keywords = {تاریخ ادبیات ایران، گفتمان های مسلط، معاصر،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران
%A زرقانی, سیدمهدی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2016

[Download]