پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , 2016-01-25

عنوان : ( پیش بینی نوسان بارش ماهانه ایران با رویکرد مدلسازی پیوند از دور )

نویسندگان: عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به وردش کم سابقه بارش کشور طی یک دهه گذشته، مدلسازی اقلیمی و همدیدی مبتنی بر الگوهای پیوند از دور با هدف شناخت و ارائه واداشت های مؤثر بر نوسان بارش انجام گرفته است. با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مبنا، شاخص های اصلی از بین 34 الگوی پیوند از دور مطالعه شده استخراج گردید. برای نخستین بار در کشور مدلسازی ترکیبی الگوهای پیوند از دور ارائه شده و با استفاده از ان، علاوه بر واکاوی همدید، پژواک تغییر اقلیم بوسیله روند شاخص ها، ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, ایران, پیش بینی ماهانه, پیوند از دور, نوسان بارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059761,
author = {مفیدی, عباس},
title = {پیش بینی نوسان بارش ماهانه ایران با رویکرد مدلسازی پیوند از دور},
booktitle = {پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایران، پیش بینی ماهانه، پیوند از دور، نوسان بارش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی نوسان بارش ماهانه ایران با رویکرد مدلسازی پیوند از دور
%A مفیدی, عباس
%J پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
%D 2016

[Download]