پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (23-36)

عنوان : ( مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور )

نویسندگان: محمدعلی صاحبکاران , مهدی طالب پور , مصطفی انتظاری زارچ , محمد اردمه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مشکلات طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس (120 نفر) شهرستان نیشابور در سال تحصیلی (1393- 1392) بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد پرسشنامه محقق ساخته حاوی 20 شاخص از مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان نیشابور مورد استفاده قرار گرفته بود. جهت بررسی روایی پرسشنامه، در یک مصاحبه نیمه هدایت شده از نظرات 15 نفر از اساتید صاحب نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه شنا، استفاده شد. همچنین پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (α= 0/74) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم) و نیز برای اولویت‌بندی عوامل با توجه به غیر نرمال بودن داده ها از آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی علامت در سطح معنی داری ≥ P 0/05 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از استقبال خوب مدیران به میزان 7/96 درصد و خانواده ها به میزان 6/75 و دانش آموزان 4/94 بوده است. پس از تحلیل عاملی اکتشافی داده ها، 20 شاخص در نظر گرفته شده، 269/66 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کرد و به ترتیب اولویت در هفت عامل، مشکلات مربوط به خانواده ها، مشکلات مربوط به دانش آموزان، مشکلات بهداشتی، مشکلات آموزشی، مشکلات مربوط به مربیان و مدیران، مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی و مشکلات مربوط به امکانات و فضاها طبقه بندی شد که به ترتیب مهم ترین مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان نیشابور شناخته شدند. ضمناً بین اولویت اکثر عوامل مؤثر بر مشکلات طرح شناسی سباح تفاوت معنی داری وجود داشت (P ≤ 0/05). بنابراین با توجه به اولویت بالای عامل‌های مشکلات مربوط به خانواده ها و مشکلات مربوط به دانش آموزان، کارشناسان و مدیران ورزشی باید بیشتر به مشکلات مربوط به خانواده ها و دانش آموزان و زیر شاخ های مربوط به این دو عامل توجه کنند تا رشد و توسعه سریع ورزش شنا برای هرچه بهتر انجام شدن طرح شنای سباح در مدارس تحقق یابد.

کلمات کلیدی

, طرح شنای سیاح, مدیران مدارس, آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059770,
author = {صاحبکاران, محمدعلی and طالب پور, مهدی and مصطفی انتظاری زارچ and محمد اردمه},
title = {مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-5551},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {طرح شنای سیاح،مدیران مدارس، آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A طالب پور, مهدی
%A مصطفی انتظاری زارچ
%A محمد اردمه
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2016

[Download]