دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران , 2016-10-04

عنوان : ( مقایسه ی دو روش جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش )

نویسندگان: دلارام زمانی مزده , پژمان میرشکرائی , محمدرضا امامی , علی میرشاهی , ایرج کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مقایسه بین دو روش شیب غلظتی فایکول و کشت مستقیم مغز استخوان به منظور جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی طرح مطالعه: Cross-sectional حیوانات: خرگوش روش کار: در این مطالعه از 10 عدد خرگوش نر استفاده شد. با استفاده از سوزن جمشیدی و سرنگ حاوی 5000 واحد هپارین انجام و در حدود 4 ml مغز استخوان اخذ شد و به 2 گروه تقسیم شد: 5/2 ml از مغز استخوان اخذ شده با 5 ml محیط DMEM حاوی حاوی 15 درصد FBS و 100 واحد پنی سیلین و استرپتومایسین رقیق شد. محلول حاصل به مدت 3 دقیقه با RCF 200 سانتریفوژ شد. پلیت سلولی با 1 ml محیط کشت، معلق و در یک فلاسک 75 سانتی متری کشت داده شد. سلول ها در دمای 37 درجه سانتی گراد و 5 درصد CO2 تحت انکوباسیون قرار گرفت. 3 روز پس از آغاز کشت، محیط سلول ها تعویظ شد و سپس هر 2 روز یک بار تعویض محیط کشت انجام گرفت. 5/2 ml از مغز استخوان اخذ شده بر روی 5 میلی لیتر گرادیان فایکول ریخته و به مدت 40 دقیقه با RCF 1200 سانتریفیوژ شد. سلول های معلق بر روی سطح لوله به میزان 5/1 میلی لیتر برداشت شده، سپس3بار با محیط کشت شستشو داده شد. پلیت سلولی کف لوله با 1 ml محیط کشت، معلق و کشت داده شد. پس از آن تعویض محیط ها مشابه گروه قبل انجام شد. نتایج: در گروه گرادیان فایکول از 10 نمونه مغز استخوان 4 نمونه دارای کلنی مشخص بود و در گروه کشت مستقیم درتمامی فلاسک ها کلنی تشکیل شد. اختلاف مشاهده شده بین دوگروه از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری و کاربرد بالینی: با توجه به نتایج حاضر، استفاده از روش کشت مستقیم سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش روشی کارآمدتر از جداسازی به روش گرادیان فایکول می باشد

کلمات کلیدی

, سلول بنیادی مزانشیمی, خرگوش, گرادیان فایکول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059772,
author = {زمانی مزده, دلارام and میرشکرائی, پژمان and امامی, محمدرضا and میرشاهی, علی and ایرج کریمی},
title = {مقایسه ی دو روش جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش},
booktitle = {دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {سلول بنیادی مزانشیمی، خرگوش، گرادیان فایکول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی دو روش جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش
%A زمانی مزده, دلارام
%A میرشکرائی, پژمان
%A امامی, محمدرضا
%A میرشاهی, علی
%A ایرج کریمی
%J دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]