مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (10), شماره (4), سال (2016-9) , صفحات (65-91)

عنوان : ( بررسی تفاوت نگرش مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محلات مشهد در شاخص های منتخب سرمایه اجتماعی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , محسن حجازی جوشقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکیل شورای اجتماعی محلات از مؤثرترین عوامل مداخله شهروندان در مدیریت شهری مشهد می باشد. بدیهی است که فرصت مشارکت باید برای زنان و مردانبه صورت یکسان و عادلانه فراهم شود، اما نابرابر بودن تعداد مردان عضو شورا درمقابل زنان، حاکی از عدم استفاده لازم از زنان می باشد که مهم ترین دلیل آن می تواند بی اعتمادی شهرداری به عملکرد و توانمندی بانوان باشد. لذا در این پژوهش، دو شاخص سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اعضای شورا به سایر اعضاء، اعتماد اعضاء بهاثربخشی شورا و هم چنین دو شاخص تمایل به مشارکت اعضای شورا و احساس تعلقبه محله در بین اعضای 12 شورای اجتماعی منطقه 9 مشهد مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه اعضای شوراهای اجتماعی محلات منطقه 9 شهرداری مشهد بوده و نمونه آماری این تحقیق نیز شامل تمامی اعضای شوراهای اجتماعی محلات فوق می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تولید اطلاعات مورد نیاز از آماره های توصیفی و دستور فراوانی و برای مقایسه میانگین ها از آزمون من- ویتنی استفاده شده است. با تحلیل داده ها تفاوت معناداری در نگرش زنان و مردان به شاخص های منتخب دیده نشد.تحقیق، چنین برداشت می شود که عدم اعتماد کافی به بانوان برای عضویت در شوراهای اجتماعی محلات، توجیه قابل قبولی ندارد و بدیهی است که به علت حضور بیشتر بانواندر محله و شناخت بیشتر در کمبودهای محله توسط آنان، حضور بانوان نتایج مثبتی‌ برای کارایی شورا به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, مطالعه تطبیقی زنان و مردان, سرمایه اجتماعی, شورای اجتماعی, محلات, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059774,
author = {زرقانی, سیدهادی and حجازی جوشقانی, محسن},
title = {بررسی تفاوت نگرش مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محلات مشهد در شاخص های منتخب سرمایه اجتماعی},
journal = {مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان},
year = {2016},
volume = {10},
number = {4},
month = {September},
issn = {2676-6116},
pages = {65--91},
numpages = {26},
keywords = {مطالعه تطبیقی زنان و مردان، سرمایه اجتماعی، شورای اجتماعی، محلات، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تفاوت نگرش مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محلات مشهد در شاخص های منتخب سرمایه اجتماعی
%A زرقانی, سیدهادی
%A حجازی جوشقانی, محسن
%J مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان
%@ 2676-6116
%D 2016

[Download]