پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (249-265)

عنوان : ( بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا حسینی ایوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی و تعیین ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد، طی سال زراعی 94-93 تعداد 45 مزرعه به طورتصادفی براساس سطح زیر کشت انتخاب شدند. در هر مزرعه علف‌های هرز به تفکیک جنس وگونه شمارش و طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا توسط GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش گونه‌های مختلف علف‌هرز مزارع زعفران شهرستانهای مورد بررسی در محیط ArcGIS تهیه شد. تعداد علف‌های هرز مشاهده شده 82 گونه که خانواده های کاسنی، شب بو ، گندمیان و میخک به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. علف‌های هرز مهم بر اساس شاخص غالبیت به ترتیب شامل : علف پشمکی و جودره از باریک برگها و شاهی وحشی، علف میخکی، تلخه، خاکشیر تلخ و کنگر وحشی از پهن‌برگها بود. علف‌های هرز یکساله با 53 گونه از بیشترین تنوع گونه‌ای و دوساله ها با 4 گونه از کمترین تنوع گونه‌ای برخوردار بودند و چندساله ها با 25 گونه بین این دو گروه قرار داشتند. 82 درصد گونه ها، پهن‌برگ و 18 درصد گونه‌ها، باریک‌برگ بودند. علف پشمکی، علف میخکی، تلخه، خاکشیر و شاهی وحشی گونه های غالب در کوهسرخ و شاهی وحشی، جودره، خاکشیر تلخ، جو موشک، کنگر وحشی و درشتوک گونه های غالب خلیل آباد بودند. شاهی وحشی از گونه های مشکل ساز در هر دو منطقه بود.

کلمات کلیدی

, سیستم موقعیت یاب جهانی, شاخص غالبیت, فراوانی, میانگین تراکم, نقشه علف های هرز, یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059780,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and حسینی ایوری, زهرا},
title = {بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-3869},
pages = {249--265},
numpages = {16},
keywords = {سیستم موقعیت یاب جهانی، شاخص غالبیت، فراوانی، میانگین تراکم، نقشه علف های هرز، یکنواختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A حسینی ایوری, زهرا
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2017

[Download]