اخلاق در علوم و فناوری, دوره (12), شماره (4), سال (2017-12) , صفحات (1-15)

عنوان : ( تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری )

نویسندگان: زهرا نیکخواه فرخانی , علیرضا خوراکیان , مصطفی جهانگیر , حامد محمدی شهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: شناسایی مولفه های رفتار اخلاقی در سازمانهای خدماتی می تواند زمینه ساز بهبود فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و تسهیل گر بروز رفتارهای مثبت کاری در سطوح مختلف سازمانی گردد. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بوده است تا با بررسی مفهوم اخلاق و رفتار اخلاقی به کشف و تبیین مولفه¬های رفتار¬اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد بپردازد. روش¬کار: در این پژوهش، از روش ترکیبی آمیخته- اکتشافی بهره¬گرفته¬شده¬است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان و مدیران سازمان مرکزی و ستاد شهرداری مشهد می¬باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی 26 نفر از کارشناسان و 14 نفر از مدیران شهرداری مشهد بوده و در دربخش کمی، 243 نفر از کارشناسان و 84 نفر از مدیران با سابقه بوده¬اند. جهت جمع¬آوری-اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره¬گرفته ¬شد. برای تحلیل مصاحبه¬ها از روش تحلیل¬محتوای قراردادی استفاده¬ شده و مدل اولیه رفتار¬ اخلاقی مبتنی بر ابعاد و مولفه¬های رفتار¬ اخلاقی کارکنان و مدیران شهرداری مشهد استخراج¬ گردید. جهت سنجش و برازش مدلها از روش تحلیل¬ عاملی تاییدی و نرم افزار آموس بهره¬گرفته ¬شد. یافته¬ها: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که رفتاراخلاقی کارکنان را می توان در قالب سه حوزه دسته بندی نمود که خود در برگیرنده مولفه ها وزیر مولفه های متعدد است. رفتار اخلاقی مدیران شهرداری مشهد نیز در دو حوزه قابل دسته بندی است که درمجموع دربرگیرنده 7مولفه و 30 زیر مولفه بوده است. درنهایت با استفاده از شاخص های KMO و بارتلت کفایت داده ها تایید شد.جهت بررسی مدل تحقیق بار عاملی گویه ها محاسبه شد و با توجه به آنکه بار عاملی تمامی گویه ها بالاتر از 3/0 برآورد گردید، مدل تحقیق مورد تأیید گرفت. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن بود که رویکرد اخلاق وظیفه محور جهت بررسی اخلاق و رفتار اخلاقی در سازمانهایی چون شهرداری از چارچوب تئوریکی مناسبی برخوردار بوده و بدرستی می تواند تبیین گر رفتاراخلاقی کارکنان شهرداری باشد.

کلمات کلیدی

, رفتار اخلاقی, رفتاراخلاقی مدیران, رفتاراخلاقی کارکنان, اخلاق وظیفه محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059783,
author = {نیکخواه فرخانی, زهرا and خوراکیان, علیرضا and جهانگیر, مصطفی and محمدی شهرودی, حامد},
title = {تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2017},
volume = {12},
number = {4},
month = {December},
issn = {2251-7634},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {رفتار اخلاقی، رفتاراخلاقی مدیران، رفتاراخلاقی کارکنان، اخلاق وظیفه محور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری
%A نیکخواه فرخانی, زهرا
%A خوراکیان, علیرضا
%A جهانگیر, مصطفی
%A محمدی شهرودی, حامد
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2017

[Download]